14 oktober 2018: lokale en provinciale verkiezingen

Op zondag 14 oktober verkiezen we te Beveren 35 gemeenteraadsleden en 11 provincieraadsleden.

Verloop van de stemming

Enkele weken voor de verkiezingen krijgt u een oproepingsbrief in de brievenbus. Hierop staat naar welk stemlokaal u moet gaan op 14 oktober 2018. De stemlokalen openen om 8 uur en sluiten om 13 uur. U neemt uw oproepingsbrief en identiteitskaart mee naar het stembureau.
Heeft u geen oproepingsbrief ontvangen? Geen nood. U kan in het gemeentehuis een duplicaat bekomen. Dit is mogelijk tot zondag 14 oktober 12 uur.
In het stemlokaal geeft u uw identiteitskaart en oproepingsbrief aan de voorzitter. Hij of zij geeft u de stembiljetten. U gaat in een stemhokje om te stemmen en stopt de stembiljetten in de juiste stembus. Vervolgens krijgt u uw identiteitskaart en oproepingsbrief terug van de voorzitter. Op de oproepingsbrief wordt een stempel aangebracht als bewijs dat u naar het stemlokaal gekomen bent.
Bij verkiezingen kan u op verschillende manieren stemmen:

 • U stemt door het bolletje bovenaan de lijst van een partij rood te kleuren (lijststem), of 
 • U stemt voor een of meerdere kandidaten en of opvolgers binnen een lijst (naamstem), of
 • U kan ook een lijststem en een stem voor een of meerdere kandidaten binnen een lijst geven

Als u geen voorkeur heeft voor een partij of kandidaat, dan kan u blanco stemmen. In dit geval kleurt u geen bolletje.

Opgelet! Per stembiljet mag u maar voor één partij kiezen. U kan dus alleen maar kiezen voor kandidaten van dezelfde partij. Als u op meer dan één partij een stem uitbrengt, dan is uw stem ongeldig! Ook stembrieven waar tekeningen op staan, waar op geschreven is, zijn ongeldig en dus een maat voor niets.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de verdeling van de zetels. Het is dus niet zo dat de blanco stemmen of ongeldige stemmen naar de meerderheid gaan.

Oproep voor niet-Belgische burgers om zich te registreren als gemeenteraadskiezer

Heb je niet de Belgische nationaliteit, dan kan je je laten registreren als kiezer. Als niet-Belg kan je je enkel registreren als gemeenteraadskiezer.
Om te kunnen stemmen moet je, als niet-Belg:

 • Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar
 • Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente sinds 1 augustus 2018
 • Op 14 oktober 2018 mag u zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing
 • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst

Indien je burger bent van 1 van de 27 lidstaten van de Europese Unie vervalt de eerste voorwaarde.
Indien je burger bent van 1 van de 27 lidstaten van de Europese Unie, kan je tegelijkertijd inschrijven voor de Europese verkiezingen van 2019.

Wat moet je hiervoor doen?

Je geeft een behoorlijk ingevuld aanvraagformulier af bij het gemeentebestuur. Deze aanvraag moet ten laatste op 31 juli 2018 ingediend zijn. Het college van burgemeester en schepenen controleert of de voorwaarden vervuld zijn en stelt jou schriftelijk op de hoogte van haar beslissing.
Voor meer informatie en de in te vullen formulieren kan je steeds terecht op deze website of op de dienst Burgerzaken (03 750 15 51 - burgerzaken [at] beveren [dot] be).
Indien je reeds bent geregistreerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moet je je niet opnieuw inschrijven.

De stemming is verplicht

Eenmaal je, als niet-Belg erkend bent als kiezer, ben je verplicht te gaan stemmen.

Stemmen bij volmacht

In België geldt de stemplicht. In bepaalde omstandigheden kan u als kiezer echter niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen. U moet in dat geval een andere kiezer in uw naam laten stemmen door hem een volmacht te geven. U bent de volmachtgever, hij is de volmachtkrijger.

U kan een volmacht geven in de volgende gevallen:

 • U bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen. 
 • U bent in België, maar u moet op de dag van de verkiezingen werken.
 • U bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van uw gezin of uw gevolg die met u in het buitenland verblijven, kunnen op basis hiervan een volmacht geven
 • U oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. Ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis hiervan een volmacht geven.
 • U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.
 • U kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met uw geloofsovertuiging.
 • U bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan.
 • U verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld.

Aan wie kan u een volmacht geven?
U kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer, op voorwaarde dat de volmachtkrijger ook mag stemmen voor dezelfde verkiezingen als de volmachtgever. De volmachtkrijger moet dit doen bij het stembureau waar u, als volmachtgever, had moeten stemmen (staat vermeld op uw oproepingsbrief).
Deze kiezer, uw volmachtkrijger, kan per verkiezing slechts één stem bij volmacht uitbrengen.

Hoe wordt er volmacht gegeven?
U heeft twee documenten nodig om een volmacht te geven:
1. het volmachtformulier A95 (te vinden op website www.vlaanderenkiest.be) waarmee u een volmacht geeft;
2. een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan (het type attest hangt af van de reden waarom u een volmacht geeft).
U geeft de volmacht door het volmachtformulier in te vullen en het volmachtformulier allebei (zowel volmachtgever als volmachtkrijger) te ondertekenen en het voormelde attest bij dit formulier te voegen.

Wat moet de volmachtkrijger doen?
Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger het volmachtformulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen. Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten voorleggen:
- zijn eigen identiteitskaart;
- zijn eigen oproepingsbrief;
- de oproepingsbrief van de volmachtgever.
Meer informatie en het volmachtformulier A95 vindt u op www.vlaanderenkiest.be. U kan ook meer informatie bekomen op de dienst Burgerzaken (telefoonnummer 03/750.15.50 of 51)

Terugbetaling vervoerskosten

Bepaalde groepen kiezers kunnen de terugbetaling aanvragen van de reiskosten die ze op de dag van de verkiezingen hebben gemaakt.
Wie kan een terugbetaling aanvragen of heeft recht op een gratis treinbiljet?

 • kiezers die op de dag van de verkiezingen niet meer verblijven in de gemeente waar ze moeten gaan stemmen;
 • loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen, en de leden van hun gezin die met hen samenwonen;
 • studenten die voor hun studies in een andere gemeente verblijven dan de gemeente waar ze moeten stemmen;
 • personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan de gemeente waar ze moeten stemmen.

De trein genomen om te kunnen stemmen: gratis vervoerbiljet
Wie de trein neemt om te gaan stemmen, ontvangt op vertoon van zijn oproepingsbrief een gratis treinbiljet tweede klasse, heen en terug.
Hou er rekening mee dat de loketbediende een attest kan vragen, bijvoorbeeld van jouw werkgever, van de verpleeg- of gezondheidsinrichting of van de onderwijsinstelling. Je moet geen formulier indienen.
Met een ander vervoermiddel dan de trein gaan stemmen?
Je kan bij het provinciebestuur van de plaats waar je moet gaan stemmen een aanvraag tot terugbetaling van jouw reiskosten. indienen. Je moet deze aanvraag ten laatste op 14 januari 2019 naar het provinciebestuur versturen en gebruikt daarvoor een vastgelegd formulier.
Het bedrag van de terugbetaling wordt berekend aan een tarief van 0,3460 euro per afgelegde kilometer. Alleen het binnenlandse traject komt voor terugbetaling in aanmerking.
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst Burgerzaken (03 750 15 50- burgerzaken [at] beveren [dot] be)

Hoe stemt u geldig met potlood en papier?

meer info nodig?

Kiezer? Kandidaat? Voor meer informatie over de verkiezingen, de regelgeving, formulieren, kan u steeds terecht op www.vlaanderenkiest.be of bij de gemeentelijke dienst Burgerzaken (03 750 15 50 – burgerzaken [at] beveren [dot] be) of bij Caroline Stremerch, gemeentelijk coördinator verkiezingen (03 750 16 24 – caroline [dot] stremerch [at] beveren [dot] be)