Wetgeving cultureel erfgoed en auteursrecht

Cultureel erfgoed
Decreet van 6 juli 2012 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 houdende de formulering van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het Cultureel-erfgoeddecreet.
Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het
Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 december 2012.

Auteursrecht
Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (B.S. 27 juli 1994) gewijzigd bij wet van 3 april 1995 houdende aanpassing van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (B.S. 29 april 1995) en bij de wet van 31 augustus 1998 (B.S. 14 november 1998).