Archiefwetgeving

Archiefwetgeving
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (B.S. 31 augustus 2009) artikels 19-21, 30, 33, 37, 51 laatste lid, 57 §4, 89, 180-181, 186, 188 en 189.

Nieuwe gemeentewet van 26 mei 1989 artikels 125 - 127 en 132 (BS 30 mei 1989).

Archiefwet van 24 juni 1955 (BS 12 augustus 1955) gewijzigd door wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009 (B.S. 19 mei 2009).
Koninklijk Besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 (B.S. 23 september 2010).
Koninklijk Besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 (B.S. 23 september 2010).

Omzendbrief met betrekking tot uitvoering van Koninklijke Besluiten van 18 augustus 2010 (B.S. 17 januari 2011).

Decreet van 9 juli 2010 op de bestuurlijk-administratieve archiefwerking (B.S. 5 augustus 2010).

Strafwetboek art. 240 – 242 en 527 inzake ontvreemding, vernietiging of nalatige bewaring van overheidsarchief.

Openbaarheid van bestuur
Artikel 32 van de Grondwet

Wet van 11 april 1994 betreffende openbaarheid van bestuur (B.S. 30 juni 1994, tweede uitgave)

Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur (BS 1 juli 2004) en omzendbrief VR 2004/26, 4 juli 2004 betreffende openbaarheid van bestuur.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Wet van 8 december 1992 ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens (gecoördineerde versie augustus 2003) en Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister.

Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 13 maart 2001).

Auteursrecht
Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (B.S. 27 juli 1994) gewijzigd bij wet van 3 april 1995 houdende aanpassing van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (B.S. 29 april 1995) en bij de wet van 31 augustus 1998 (B.S. 14 november 1998).

Cultureel erfgoed
Decreet van 6 juli 2012 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 houdende de formulering van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het Cultureel-erfgoeddecreet.
Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het
Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 december 2012.