Financiële dienst

De financiële dienst is onder meer verantwoordelijk voor het innen van de gemeentelijke belastingen en retributies.

Belastingen

Er bestaan 2 soorten belastingen: kohierbelastingen en contante belastingen.

Kohierbelastingen
De bekendste kohierbelasting was de belasting op huisvuil. Deze is ondertussen afgeschaft. Ook voor de bedrijven bestaan er kohierbelastingen. De belangrijkste is de belasting op motoren. De bedrijven worden belast op de aanwezigheid van machines in hun bedrijf. Hiervoor vullen zij ieder jaar een aangifteformulier in. Na nazicht van de aangiften wordt een lijst gemaakt van de bedrijven die een aanslagbiljet moeten krijgen.
De tweede is de handelaarsbijdrage.

contante belastingen
Contante belastingen zijn onmiddellijk eisbaar (bv. belasting op containers en stellingen, belasting op markten,...). Bij niet-betaling wordt ook deze belasting ingekohierd en wordt alsnog een aanslagbiljet opgestuurd.

Retributies

Voor sommige diensten die de gemeente aanbiedt, moet u een bijdrage betalen: een retributie.

Facturen worden gemaakt voor:
- ophalen speciaal vuil
- gebruik ambulance
- prestaties van de brandweer
- schadevergoedingen
- concessie gebouwen
- levering huisvuilzakken aan firma's die deze doorverkopen
- afleveren stedenbouwkundige inlichtingen
- ...

Volgende zaken worden wel ontvangen maar hiervoor worden geen specifieke facturen of rekeningen gemaakt:
- grafconcessies (apart formulier wordt meegegeven aan begrafenisondernemer)
- visverloven Liefkenshoek (kaart geldt als bewijs)
- loketverkoop: vuilniszakken, labels, strooizout,...

Klik hier voor een compleet overzicht van alle geldende belastings-en retributiereglementen.