Brandpreventie publiek toegankelijke inrichtingen

Wat? 

Het politiereglement bepaalt de normen betreffende brandpreventie, waaraan het concept, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen.

Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op:

  1. de inrichtingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, tenten, circussen, inrichtingen in open lucht e.d.
  2. gebouwen waar hoofdzakelijk erkende erediensten in worden gehouden;
  3. op de publiek toegankelijke inrichtingen waarvoor een specifieke reglementering inzake brandveiligheid van toepassing is zoals bijvoorbeeld, kinderdagverblijven, rusthuizen, …..
  4. geklasseerde monumenten en musea
  5. jeugdverblijven en –lokalen: zowel voor  deze die hun werking ontplooien in het kader van “Toerisme voor Allen” en hiervoor een financiële ondersteuning ontvangen van Toerisme Vlaanderen (de brandpreventienormen opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering dd. 28/05/2004 zoals gewijzigd betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van “Toerisme voor Allen” zijn van toepassing) als voor de jeugdlokalen die NIET erkend zijn in het kader van “Toerisme voor Allen” worden de brandpreventienormen van voormeld besluit van 28/05/2004 zoals gewijzigd in aanmerking genomen, in afwachting van een specifieke reglementering op Vlaams niveau zodat deze inrichtingen vallen buiten het toepassingsgebied van dit reglement.
Afleverende dienst: 
Brandweer
Keetberglaan 7
9120 Melsele
België
03 502 09 00
BijlageGrootte
 Reglement brandpreventie410.63 KB