GAS-reglement

Waarom is dit reglement ingevoerd ?

 • Het reglement is vooral bedoeld om kleine vormen van overlast aan te pakken. Vaak gaat het hierbij om storend gedrag dat in geen enkel reglement of geen enkele wet strafbaar wordt gesteld, maar toch belangrijk genoeg is om tegen op te treden.
 • Daarnaast richt het reglement zich ook naar overlastvormen die door het parket en het gerecht niet meer vervolgd worden, waardoor een gevoel van straffeloosheid is ontstaan.
 • Via het reglement kan de gemeente eigen accenten leggen en inspelen op specifieke problemen binnen de gemeente. Dat komt het lokale veiligheidsbeleid uiteraard sterk ten goede.

Welke sancties worden voorzien ?

De sanctie kan bestaan uit een administratieve geldboete, die kan oplopen tot 350 euro. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar is de boete begrensd tot maximaal 175 euro. Daarnaast bestaan er ook andere sancties: het schorsen of intrekken van een vergunning of het sluiten van een instelling.

Daarnaast is het onder strikte voorwaarden mogelijk om een gemeenschapsdienst uit te voeren. Dit is een soort werkstraf die in de plaats komt van de geldboete. De werkstraf kan tot 30 uur oplopen voor meerderjarigen of 15 uur voor minderjarigen.

Wie sanctioneert ?

Bij een gemeentelijke administratieve sanctie is het niet langer de rechter die overtreders sanctioneert. De gemeenteraad duidt een ambtenaar aan die bevoegd is voor het opleggen van de administratieve geldboetes. Hij zal het bedrag van de boete bepalen, het verweer van de overtreder organiseren en de boete effectief opleggen.

Procedure ?

 • De vaststelling van de overtreding gebeurt door de lokale politie op basis van de bepalingen van het GAS-reglement. Wanneer u een regel overtreden hebt, wordt u per aangetekende brief op de hoogte gebracht dat er een administratieve procedure opgestart is. Daarbij wordt ook een kopie van het proces-verbaal bezorgd.
 • Vervolgens beschikt u over een termijn van vijftien dagen om verweermiddelen in te dienen. Dat kan schriftelijk (per aangetekende brief) en/of mondeling (via een hoorzitting bij de ambtenaar). Voor een hoorzitting moet je vooraf een afspraak maken met de sanctionerende ambtenaar. Een mondelinge verdediging is pas mogelijk als de boete meer dan zeventig euro bedraagt.
 • Pas na het indienen van de verweermiddelen of het verstrijken van de termijn van vijftien dagen kan de ambtenaar een beslissing nemen. Hiervan wordt u per aangetekende brief op de hoogte gebracht. Als een boete wordt opgelegd, zal de brief ook een factuur (met overschrijving) bevatten. Tegen de beslissing van de ambtenaar is hoger beroep mogelijk. Dit beroep wordt aangetekend bij de politierechtbank.
 • In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot extra kosten (bv. ruimkosten bij sluikstorten en herstellingskosten bij vandalisme). Dit kan betekenen dat je als overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur van de gemeente ontvangt om deze kosten te betalen.
 • Met betrekking tot inbreuken op stilstaan en parkeren geldt een vereenvoudigde procedure:
  • De overtreder ontvangt slechts één brief waarin de inbreuk wordt meegedeeld, samen met het bedrag van de boete. Dit bedrag bedraagt 55 euro of 110 euro afhankelijk van de ernst van de inbreuk. Een hoorzitting is mogelijk voor zover het boetebedrag meer bedraagt dan 70 euro.
  • De overtreder heeft dertig dagen om schriftelijk zijn verweermiddelen in te dienen.
  • De sanctionerend ambtenaar heeft op zijn beurt dertig dagen om de verweermiddelen te beoordelen.