Onderwijs - lessen geschorst

Alle lessen zijn geschorst 
Dit geldt voor alle basis- en secundaire scholen, maar ook voor de Centra voor Volwassenenonderwijs, Centra voor Basiseducatie en de academies voor deeltijds kunstonderwijs.
De ouders worden opgeroepen om maximaal zelf in te staan voor de opvang van de kinderen.
Gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door grootouders.

Leerlingen die niet kunnen opgevangen worden, blijven welkom op de school. Elke school voorziet opvang. Tijdens het eetmoment worden de kinderen verspreid in kleinere groepen. De tarieven voor buitenschoolse opvang en middagtoezicht blijven gelden.
Via de school ontvangt elke ouder een brief waarmee men vraagt om op te geven wanneer uw kind(eren) gebruik zullen maken van deze opvangmogelijkheid.

Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Aanmeldingsperiode secundair onderwijs
De aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs wijzigt voorlopig niet. Deze blijft van 30 maart t.e.m. 24 april. We werken met LOP Sint-Niklaas momenteel aan maatregelen voor de doelgroep die extra ondersteuning nodig heeft. Zo zal er een papieren aanmeldingsformulier zijn dat ouders of zorgdragers ingevuld kunnen afgeven aan onze dienst of de LOP-deskundige. Uiteraard kunnen ze op afspraak ook ondersteuning krijgen op verschillende plaatsen.
Later wordt bekeken of de periode van verzilvering tickets aangehouden kan worden of niet. Dat is nu nog niet duidelijk.
Sint-Joris Bazel stelde intussen de vraag om toch nog mee opgenomen te worden in het digitaal aanmeldingssysteem. Dit wordt momenteel onderzocht door de bevoegde instanties.

Verdere maatregelingen van de Vlaamse regering i.v.m. onderwijs:
• Er wordt gezocht naar alternatieven om het leerrecht van kinderen te waarborgen.
• Scholen moeten geen afwezigheden registreren.
• We vragen flexibiliteit aan de dag te stellen bij de beoordeling van projecten en overeenkomsten waarvoor subsidies werden toegekend
• We vragen flexibiliteit inzake afwijking van de voorziene stage-uren bij studenten;
• We voorzien de nodige compensatie voor gederfde inkomsten wegens het annuleren van evenementen door scholen (didactische uitstappen, schoolreizen, buitenlandse reizen…) waarvoor momenteel nog geen financiële raming kan gemaakt worden;
• We voorzien de nodige compensatie voor externen die scholen ondersteunen (zoals doventolken);
• We voorzien in extra voorzieningen en subsidies voor synchroon onderwijs aan zieke leerplichtige kinderen;
• We voorzien in opvangkosten voor kinderen van onder andere ouders met een job in de sector veiligheid en gezondheid.