De Putten (Kieldrecht)

Natuurwaarde

Het natuurgebied "De Putten" situeert zich in de Oud-Arenbergpolder in Kieldrecht. Het ligt binnen de driehoek gevormd door het Doeldok, de Middenstraat en de Dijk van de Oud-Arenbergpolder. Putten Weiden en Putten West herbergen een gevarieerde natuur met opvallend veel zeldzame plantensoorten. De talrijke grachten en plassen zijn dan weer een paradijs voor vogels. Het maakt dit natuurdomein dan ook een ideale plek voor vogelliefhebbers. De combinatie van het oude cultuurlandschap en de zeldzame natuur, maken het parels van de Scheldepolders.

De Putten Weiden omvat zilte meersen, vochtige weilanden, poelen en grachten. Putten Weiden (52 ha) bestaat uit natte eilanden, waar her en der water met een behoorlijk hoog zoutgehalte uit de bodem opgestuwd wordt (kwel). Door de aanwezigheid van oude kreekrestanten waarin veenvorming plaatsvond, ontstond door turfwinning in de Middeleeuwen een netwerk van grachten en greppels. Dit uitgesproken microreliëf is heel goed zichtbaar in de centraal gelegen oude weilanden. Door deze combinatie van zoute kwel, de bodem met veen en het microreliëf ontwikkelden zich hier bijzonder zeldzame zilte graslanden. Putten weiden herbergt maar liefst meer dan 200 verschillende plantensoorten waarvan 35 zeldzame, zoals de zilte greppelrus, schorrenzoutgras en blauw kweldergras. In het voorjaar broeden er tal van vogels zoals de kluut en tureluur. In de winter bevolken vooral smienten, kolgans en grauwe gans dit gebied. De aanwezigheid van deze bijzondere vogelsoorten heeft ervoor gezorgd dat het gebied deel uitmaakt van het vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de Benedenschelde’.

Grenzend aan Putten Weiden ligt Putten West (70 ha) en de zoetwaterkreek. De polderbodem werd afgegraven zodat de grondwatertafel dichter bij het maaiveld ligt. Zo ontstonden er natte weilanden en een zoetwaterkreek, de bakermat voor een nieuw weidevogelgebied. Verschillende weidevogels als de tureluur en grutto vinden hier in het voorjaar een geschikt broedgebied. In de winter maken vooral doortrekkende en overwinterende steltlopers, eenden en ganzen van dit gebied gebruik om er te rusten en voedsel te zoeken. Putten Weiden en Putten West zijn natuurcompensaties voor de natuurwaarden die bij de aanleg van het Deurganckdok verloren gegaan zijn.

Recreatiemogelijkheden

  • Het natuurdomein De Putten is gelegen langs de polderlandroute.
  • Knooppunt 12 van Fietsroutes Waasland ligt het dichtste bij Putten Weiden en Putten West. Fiets je van knooppunt 12 naar knooppunt 14 of naar knooppunt 67 dan passeer je het gebied.              
  • Er zijn diverse uitkijkpunten en er staat een vogelkijkhut.                         
  • Langs de Kieldrechtse Putten lopen verschillende prachtige fiets- en wandelroutes.

Meer info

Website Agentschap Natuur en Bos

Website Natuurpunt Wal