Grote Geule (Kieldrecht)

Natuurwaarde

Vanaf de 14de eeuw zetten verschillende vloedgolven de ingedijkte polder onder water. Met meer en hogere dijken trachtte het dorp Kieldrecht het hoofd boven water te houden. De kreek 'de Grote Geule' (12 ha) is een restant van een voormalige vertakking van een belangrijke getijdengeul van het eens veel grotere 'Verdronken Land van Saeftinghe'. De Grote en de Kleine Weel herinneren aan de kolkgaten, waarlangs het water van de Schelde bij dijkdoorbraken het achterland blank zette. Vandaag is de Grote Geule een erkend natuurreservaat in beheer bij Natuurpunt. In deze oude kreek met brede rietkragen huizen zeldzame planten als veenpluis en kamvaren. Op het water zijn heel wat eenden zoals slobeend, smient en pijlstaart van de partij. Bruine kiekendief en blauwborst zoeken eerder de moerassige stukken op. Steltlopers en ganzen vinden dan weer hun gading langs de oevers van de kreek en op de aanpalende weilanden.

Recreatiemogelijkheden

De Grote Geule is goed zichtbaar vanop de weg, bezoekersvoorzieningen zijn in voorbereiding. Wandelaars kunnen het natuurreservaat bezoeken tijdens geleide wandelingen georganiseerd door Natuurpunt.

Meer info

Website Natuurpunt Wal