Lisdodde - Melkader - Ecogolf (Kallo)

 Agentschap voor Natuur en BosNatuurwaarde

Lisdodde

Lisdodde is een waardevol natuurgebied van 10 hectare groot. De weilanden in de Lisdodde zijn omzoomd met grachten, populieren en struwelen. Dit gevarieerd stukje natuur bestaat uit partijen riet, plassen met lisdodde, graslanden en wilgenbosjes. In de rietkragen en langs de waterkant leven rietvogels zoals kleine karekiet en rietgors. Verder krijgt de Lisdodde het bezoek van 17 verschillende soorten libellen, waaronder heidelibellen, pantserjuffer, glazenmaker en de grote keizerlibel. Ook insecten en kleine zoogdieren vertegenwoordigen een boeiend dierenrijk. Recent is het natuurgebied ingericht met goed toegankelijke wandelpaden. Knuppelpaden loodsen je door de drassige delen. In de hoogstamboomgaard met streekeigen fruitsoorten kan je letterlijk komen proeven van de natuur! Heerlijk om even in rond te kuieren. Langs Lisdodde stroomt de Melkader. De Melkader vormt samen met het natuurgebied een groene ring rond Kallo.

 Agentschap voor Natuur en BosMelkader

De Melkader is een stille getuige van een oude zeearm van de Schelde die, door de kracht van het getij tot diep in de schorren en later de ontgonnen polders drong. Het deed dienst als afwateringskanaal voor de polders en als waterweg om turf en later suikerbieten te verschepen. Vandaag is het een gekanaliseerd kreekrestant dat aansluit op de groene gordel rondom Kallo. de overgangszone van water naar land was zeer steil. Om de ontwikkeling van diverse levensgemeenschappen te bevorderen werd in 1999 een natuurvriendelijke oever aangelegd. Op termijn wordt de verbinding Beverse Dijk en de bufferzone omheen Kallo gerealiseerd. Zo zal een groene ring rond het dorp ontstaan. Dat doet de mogelijkheden voor wandelaars en natuurliefhebbers nog vergroten, zeker nu het natuurgebied de Lisdodde toegankelijk is. De Melkader vormt samen met het natuurgebied een groene ring rond Kallo.

Ecogolf Golfclub Beveren

De Golfclub Beveren beschikt over 9 holes. Golfclub Beveren engageert zich om op termijn te evolueren tot een eco-golf en streeft er naar om een 4-sterren label te krijgen. Hiervoor stelt de club een beheerplan op met aandacht voor de afbouw en bemesting, beregening en herbicidengebruik. Het plan bevat ook de bescherming en uitbreiding van natuurzones binnen het terrein en voorziet in een openstelling voor andelaars en fietsers, met aansluiting op andere bestaande of voorziene wandel- en fietspaden.

Recreatiemogelijkheden

  • Op een aantal hengelsteigers langs de Melkader kan je rustig een lijntje uitslaan. Alleen is het niet aangewezen om de vangst op te eten, want de Melkader kent een historische vervuiling met zware metalen. 
  • Goed toegankelijke wandelpaden en knuppelpaden loodsen je door de drassige delen van de Lisdodde. Langsheen de Melkader kan je in een fraai decor wandelen en fietsen. er ligt een fiets- en wandelverbinding vanaf de thermische centrale tot aan de Fabriekstraat, parallel met de Melkader. Er is ook een fiets- en wandelverbinding vanaf de Kapeldijstraat, over het afleidingskanaal met een brug over de Melkader en langs de grote waterpartij van de Bazeput, tot aan de zone achter het golfterrein. In totaal bijna drie kilometer pad. Ter hoogte van de Bazeput staat een kijkwand opgesteld om vogels te observeren.  

Meer info

 Website Natuur en Bos