Rietvelden Kallo/Zwijndrecht

Natuurwaarde

Groot Rietveld (80 ha)

Naar Vlaamse normen is het Groot Rietveld (80 ha) een rietland van ongezien formaat. In het dichte riet schuilen bedreigde moerasvogels als de blauwborst, de bruine kiekendief, de roerdomp en het baardmannetje. Ze vertoeven daar in het gezelschap van zangvogels als de kleine karekiet en de rietzanger. De konikpaarden grazen vooral op de droge opgespoten delen van het gebied. Het graaswerk van deze paarden houdt het groene mostapijt van deze zandige terreinen in stand. Wandelaars zijn welkom op de paden die over de dijken lopen. De vlierstruiken op deze dijken bieden voldoende beschutting om ongezien te kunnen kijken naar al wat leeft in het riet. Wandelaars zijn welkom op de aangelegde wandelpaden.

Ook liefhebbers van geschiedenis en erfgoed komen hier aan hun trekken. De verdedigingsgracht ' Het Lange Eind' uit de 19e eeuw en het schansrestant 'Put van Fien' waren immers belangrijke verbindingselementen in de historische fortengordel en verdedigingslinie rond Antwerpen. De natuurontwikkeling in het Groot Rietveld geldt als een blijvende compensatie voor natuurwaarden die bij grote infrastructuurwerken in de jaren ' 80 en '90 in en rond de haven verloren gegaan zijn. Eveneens functioneert het als buffer tussen Kallo en de haven om de leefbaarheid van het polderdorp te garanderen.

Rietveld Kallo (47 ha)

Het Rietveld Kallo gelegen tussen de Melseledijk en de Gasthuisstraat, vormt samen met het aangrenzende Groot Rietveld, een aaneengesloten rietmoeras. Het biedt onderdak aan beschermde vogels als de bruine kiekendief, het baardmannetje en de blauwborst. Met een beetje geluk valt ook een broedende roerdomp tussen de rietstengels te bespeuren. Ook andere vogels als waterral en porseleinhoen zijn met deze grotere oppervlakte riet in de wolken.

Het Rietveld Kallo maakt deel uit van het robuuste natuurkerngebied rondom de haven van Antwerpen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn. Een deel hiervan vormt een compensatie voor de natuurwaarden die verloren zijn gegaan in de Steenlandpolder en de Haasop bij de aanleg van Liefkenshoekspoortunnel. Door op de vroegere akkers de teellaag af te graven, ontstonden uitgestrekte ondiepe plassen, waarin het riet zich verder kon uitbreiden. De uitgegraven grond is gebruikt voor de bouw van de bufferdijk die moet bijdragen tot de leefbaarheid van de dorpskern Kallo. Je kan het rietveld komen beleven via de aangeduide wandelpaden, vlonderpaden en enkele vogelkijkwanden.

Vlakte van Zwijndrecht (57 ha)

De Vlakte van Zwijndrecht ligt ten oosten van het Groot Rietveld, op grondgebied Zwijndrecht. Het is een opgespoten terrein met een gevarieerd landschap van zandige gronden, zompige moerassen en ondiepe plassen. Dit gebied valt bijzonder in de smaak van strand- en koloniebroeders als de kluut, de visdief en de kleine plevier. Ook zangvogels zoals de blauwborst en de veldleeuwerik zoeken graag dit gebied op om er hun jongen groot te brengen. Bovendien is dit zandige terrein met zijn ondiepe poelen een uitgesproken biotoop voor de beschermde rugstreeppad.

Ruige stukken gras, bosjes en struwelen dreigen echter deze zandige gronden en ondiepe poelen te overwoekeren. konikpaarden helpen - na het vogelbroedseizoen -  een handje mee om het terrein open te houden. Dit doen ze door te knabbelen aan jonge boomscheuten. De Vlakte van Zwijndrecht geldt als compensatie voor de natuurwaarden die bij de aanleg van het Deurganckdok verloren gegaan zijn.

Recreatiemogelijkheden

  • Wandelaars zijn welkom op de paden die over de dijken lopen. De vlierstruiken op deze dijken bieden voldoende beschutting om ongezien al wat leeft in het riet te observeren. Er lopen verschillende wandelpaden door de Vlakte van Zwijndrecht en het Groot Rietveld. In het aangrenzende, nieuw aangelegde Rietveld Kallo duik je via het beleefpad het riet in. Sommige delen van het wandelpad zijn alleen toegankelijk buiten het broedseizoen (15 maart - 15 juni). Het verlaten van de paden is niet toegestaan.
  • Er zijn diverse uitkijkpunten en er staat een vogelkijkhut. 

Meer info

Website Agentschap Natuur en Bos

Website Natuurpunt Wal