Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten

Wat? 

De GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) keert een toelage uit aan Beverse verenigingen en particulieren die zich richten naar ontwikkelingssamenwerking en verdrukte bevolkingsgroepen. Aanvragen voor deze toelage kunnen enkel ingediend worden door een inwoner of vereniging uit Groot-Beveren. De aanvrager dient bovendien een duidelijk aanwijsbare band te hebben met het ingediende project. Elke aanvraag dient steeds gesteund te worden door één of meerdere lidorganisaties van de GROS.

Betreffende sponsoraanvragen door inwoners van de gemeente Beveren, wordt een ondersteuning beperkt tot een derde van de (door de aanvrager) zelf ingezamelde gelden, met een maximum van 500 EUR per initiatief. Indien meerdere aanvragen worden ingediend voor eenzelfde project, zal dit maximumbedrag verdeeld worden onder de diverse aanvragers.

Voor ontwikkelingsprojecten wordt de toelage begrensd op maximaal 2 500 EUR.

Ook een inleefreis (georganiseerde reis om in een ontwikkelingsland aan vrijwilligerswerk te doen) of buitenlandse stage in het kader van internationale solidariteit komen in aanmerking voor ondersteuning. Op deze manier wensen we jongeren aan te moedigen om kennis te maken met andere culturen, en zich hier ook actief voor in te zetten. De ondersteuning is in dit geval beperkt tot een derde van de eigen fondsenwerving ter ondersteuning van het bezochte project, met een maximum van 500 EUR per initiatief. Reiskosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Voorwaarden: 

Alleen projecten/initiatieven met een duidelijke Beverse band kunnen gesubsidieerd worden. Deze Beverse band houdt één van volgende kenmerken in:

  • (gewezen) Beverenaars die ter plekke, op een niet-commerciële basis met verdrukte bevolkingsgroepen werken voor de verbetering van hun sociale, economische en/of culturele positie (“Beverse coöperanten”)
  • projecten/organisaties die actief gesteund worden door een groep van mensen uit Beveren, en daarrond ook educatieve activiteiten opzetten in Beveren (“Beverse projecten”)

Voor infleefreizen is deze Beverse band niet nodig.

De aanvrager is financieel verantwoordelijk voor het goed toekomen en besteden van de verkregen subsidie. Bovendien engageert de aanvrager zich ertoe om daadwerkelijk activiteiten op te zetten rond het project (lezing,…) en desgevallend zelf fondsen te werven.

De aanvrager verbindt zich er tevens toe de GROS te vermelden op alle communicatie betreffende het aangevraagde project. Het logo is bij aanvraag verkrijgbaar via het secretariaat.

Hoe? 

De aanvraag moet ingediend worden voor 15 juli en dient volgende gegevens te bevatten:

  • doelstelling, doelgroep, activiteiten, verwachte resultaten;
  • contactorganisatie en contactpersoon;
  • betrokkenheid van de lokale bevolking in de uitvoering en het beheer van het project.
Afleverende dienst: 
Ontwikkelingssamenwerking
secretariaat: Stationsstraat 8
9120 Beveren
België
03 750 17 71