Vrijetijdsparticipatie voor mensen met een beperkt inkomen

Reglement "organisatie van de vrijetijdspas"

Vanaf 1 juni 2014 is het nieuw reglement op de organisatie van de vrijetijdspas van kracht. We zetten hier alles nog eens op een rijtje.

Wat is de vrijetijdspas?

De vrijetijdspas is een individuele voordeelkaart van de gemeente Beveren die ervoor zorgt dat inwoners die tot de doelgroep ‘personen in armoede’ behoren tegen voordelige tarieven kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten in Beveren of met organisaties uit Beveren.

Wie komt in aanmerking voor de vrijetijdspas

De vrijetijdspas is bestemd voor inwoners van Beveren die

  • Recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering  en slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1.200 euro, te vermeerderen met 172 euro per kind ten laste*

of

  • Beschikken over een aanvraag die door OCMW Beveren goedgekeurd werd na sociaal onderzoek.

* indien de aanvrager niet kan voldoen aan de voorwaarde van het kadastraal inkomen dan kan hij een gemotiveerd verzoekschrift richten tot het college van burgemeester en schepenen om hiervoor een afwijking te bekomen

 

Hoe de vrijetijdspas aanvragen?

De vrijetijdspas vraagt u aan bij het Sociaal Huis Beveren.

Indien de aanvrager recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering voegt hij/zij volgende bewijsstukken bij:

  • voor elk gezinslid een attest of reglementaire klever van het ziekenfonds waaruit het recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering blijkt;
  • Het aanslagbiljet onroerende voorheffing of het aanslagbiljet van de personenbelasting van het huidige of vorige aanslagjaar waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarde inzake het bezit van onroerende goederen.

 

De vrijetijdspassen wordt onmiddellijk meegegeven..

De vrijetijdspas kan op elk moment van het jaar aangevraagd worden. De vrijetijdspas blijft geldig tot 31 januari van het volgende jaar. De vrijetijdspas dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.

Hoe de vrijetijdspas te gebruiken?

Het gebruik van de vrijetijdspas is persoonlijk. Toon ook altijd een identiteitsbewijs met foto wanneer u de vrijetijdspas gebruikt.

Dankzij de vrijetijdspas krijgt u korting op heel wat vrijetijdsactiviteiten. De korting bedraagt maximaal 200 euro per persoon en per jaar.

Bij vaststelling van misbruik kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de vrijetijdspas in te trekken voor het huidige en het daaropvolgend jaar en de onterecht verkregen kortingen terug te vorderen.

INFORMATIE VOOR DEELNEMENDE VERENIGINGEN

Kortingen met de vrijetijdspas

Aan de verenigingen die wensen mee te werken aan de vrijetijdspas wordt gevraagd om een korting van 80 % toe te staan op de normale deelnameprijzen voor de houders van een vrijetijdspas.

De sociaal-culturele, jeugd- of sportverenigingen in onze gemeente kunnen mee instappen in de vrijetijdspas en korting bieden aan houders van de vrijetijdspas. Hiervoor ondertekenen zij een afsprakennota waarbij een overzicht van de normale deelnameprijzen wordt opgesteld van onder meer lidgelden, verzekering, kampen, abonnementen en de voor deelname noodzakelijke benodigdheden. De vereniging engageert zich hiermee haar activiteiten toegankelijker te maken voor mensen met een laag inkomen en zich te verzetten tegen elke vorm van uitsluiting van mensen in armoede.

Andere diensten en instellingen in onze gemeente kunnen ook instappen in de vrijetijdspas. De voorgestelde kortingen dienen vooraf  door het College van burgemeester en schepenen en/of het bevoegde bestuursorgaan goedgekeurd te worden.

Tussenkomsten voor vrijetijdspas-kortingen.

Binnen de perken van de specifieke kredieten, daartoe jaarlijks goedgekeurd op het gemeentebudget worden aan de organisatoren van vrijetijdsactiviteiten die zich aansluiten bij de gemeentelijke vrijetijdspas,  tussenkomsten verleend op de deelnameprijzen van personen die in het bezit zijn van een vrijetijdspas.

Het gemeentebestuur voorziet een tussenkomst voor de korting toegestaan aan de houder van de vrijetijdspas. De organisator vraagt deze tussenkomst aan via het Sociaal Huis met een daartoe bestemd aanvraagformulier waarop de organisator een gedetailleerd overzicht geeft betreffende de toegestane vrijetijdspas-kortingen.

 

Informatie en contact

Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren
03 750 46 00
sociaalhuis [at] beveren [dot] be