Woonzorgcentra

Hoe vraagt u een opname aan?

De procedure voor de aanvraag tot verblijf in een woonzorgcentrum verloopt via het Sociaal Huis. De maatschappelijk werkers van de dienst ouderenzorg helpen u hier graag bij.

HOE KAN U UW VERHUIS VOORBEREIDEN?

Wanneer u volgens de wachtlijst bijna aan de beurt bent voor een opname in het woonzorgcentrum, wordt u gecontacteerd door de maatschappelijk werker. Zo kunt u zich alvast voorbereiden.

Wanneer u effectief kunt opgenomen worden, belt de maatschappelijk werker u op en krijgt u een afspraak om de opname te regelen.

U houdt er best rekening mee dat er verschillende praktische, financiële en/of medische zaken geregeld moeten worden.

De maatschappelijk werker geeft u de nodige inlichtingen over wat u moet doen om uw adreswijziging in orde te brengen op het gemeentehuis.

Tijdens uw afspraak met de maatschappelijk werker kan u al uw vragen in verband met de komende opname stellen en het contract ondertekenen.

U en uw familie kunnen de dag voor uw verhuis al enkele persoonlijke zaken verhuizen en uw woning persoonlijk inrichten.

DAGELIJKS LEVEN IN HET WOONZORGCENTRUM

BEZOEK

U bent thuis in het woonzorgcentrum, dus u ontvangt vrij bezoek wanneer u dat wenst. Dit kan zowel in uw eigen woning of in de cafetaria of de leefruimte van uw verdieping.

Om veiligheidsredenen en om de nachtrust van alle residenten te garanderen, worden de deuren van het woonzorgcentrum bij het vallen van de avond vergrendeld. Na het sluitingsuur belt u aan de inkomdeur.

Op uw vraag kunnen wij een ruimte ter beschikking stellen voor kleine familiefeestjes, zoals het vieren van uw verjaardag. Voor de praktische organisatie neemt u contact op met de directie. 

MAALTIJDEN

Elke dag opnieuw zorgt een enthousiast team van koks en keukenpersoneel ervoor dat u lekker kunt eten.

  • Het ontbijt wordt dagelijks opgediend tussen 8u00 en 9u00.
  • Om 11u30/12u00 wordt u verwacht voor het middagmaal.
  • Het avondmaal wordt om 17u00 geserveerd.

Omwille van het sociale gebeuren, stimuleren we u om de maaltijden te gebruiken bij de medebewoners.

Als u een dieet volgt op doktersvoorschrift, krijgt u uiteraard een aangepast menu.

Als u graag op voorhand weet wat er op het menu staat, kunt u de menukaart voor de komende week raadplegen op de informatieborden van uw afdeling en wekelijks op de kamer.

ANIMATIE EN VRIJE TIJD

De animatoren, onder leiding van de animatiecoördinator, staan in voor het aanbieden van een zinvolle dagbesteding aan alle residenten van het woonzorgcentrum. Zij stemmen hun totale zorg af op uw individuele noden en wensen en respecteren uw keuzevrijheid om al dan niet deel te nemen.

U bent welkom voor de dagelijkse animatieactiviteiten. Deze vinden plaats in de leefruimten of cafetaria. Samen met de residenten zoekt het animatieteam een waaier van zinvolle en boeiende activiteiten op basis van interesses en mogelijkheden zoals knutselen, spelactiviteiten, marktbezoek, bewegingsactiviteiten, schoonheidssalon, zang, soep maken, … Er zijn ook verschillende hobbyclubs waar u naartoe kunt gaan, zoals breiclub, kaartclubje en een “hobbyclub”, en vrijwilligers komen in het woonzorgcentrum rond met boeken van ‘Het Rode Kruis’ en de bibliotheek van Beveren.

Enerzijds vinden er op geregelde tijdstippen gezamenlijke activiteiten plaats en anderzijds is er ook aandacht voor individuele animatieactiviteiten, zoals bijvoorbeeld het voorlezen uit de krant, snoezelen, handmassage, muziek beluisteren …

U vindt de aankondigingen van de activiteiten in het huiskrantje. De activiteitenkalender hangt wekelijks uit op de infoborden en ontvangt u wekelijks vooraf -op vrijdag op de kamer. Als u vragen heeft over de animatieactiviteiten, of u zou graag eens een bepaalde activiteit doen, aarzel niet om dit te melden aan het animatieteam.

UW ZORG IS ONZE ZORG

Een team van verpleegkundigen en zorgkundigen staat in voor uw dagelijkse geïndividualiseerde verzorging. Uw familie is steeds welkom om mee te helpen indien zij dit wensen.

INDIVIDUEEL ZORGBEGELEIDINGSPLAN

Wij stellen een individueel zorgbegeleidingsplan op dat de zorgen en diensten omschrijft die het zorgteam u zal bieden in overeenstemming met uw behoeften en verwachtingen. Dit dossier is strikt vertrouwelijk, maar u hebt het recht om uw dossier in te zien of een afschrift te vragen.

Het zorgbegeleidingsplan wordt een 2-tal maanden na opname met u en/of uw familie besproken en afgestemd op uw wensen en noden.

UNIEKE PERSONEN

Elke persoon is uniek van bij de geboorte en blijft dat tot het einde van zijn leven. Dat vraagt van onze medewerkers een zeer bewonersgerichte kijk en aanpak. Zo zijn er bewoners met dementie, bewoners met een psychische zorg en anderen in de laatste fase van hun leven. Wij proberen via referente zorgkundigen of verpleegkundigen voldoende kennis en expertise op te bouwen om deze specifieke doelgroepen gepast te kunnen begeleiden.

HUISARTS EN MEDICATIE

De medische zorgen worden verstrekt door uw eigen huisarts. Uw huisarts dient wel een verbintenis met het OCMW te hebben ondertekend. Het ereloon van uw huisarts wordt voorgeschoten door het OCMW. Het wordt maandelijks aan u verrekend.

Verandering van huisarts of mutualiteit in de loop van het verblijf dient steeds gemeld te worden aan de teamverantwoordelijke.

Het verpleegkundig team zorgt voor de medicatie die u moet innemen. De kostprijs hiervan wordt voorgeschoten door het OCMW en maandelijks aan u verrekend. Indien u medicatie meebrengt, vragen wij u deze in de originele verpakking aan ons te bezorgen.

KINESITHERAPIE, ERGOTHERAPIE EN LOGOPEDIE

Uw eigen kinesist staat in voor uw behandeling tijdens uw verblijf, op voorwaarde dat deze een verbintenis met het OCMW heeft ondertekend. Het ereloon van de kinesist wordt voorgeschoten door het OCMW en maandelijks aan u verrekend.

Residenten die als RVT-patiënt erkend zijn, krijgen kinesitherapie van de eigen kinesitherapeut  van het woonzorgcentrum. Voor RVT-residenten is dit inbegrepen in de dagprijs.

Voor de ergotherapie staan onze bekwame en gemotiveerde ergotherapeute in. Zij verzorgt onder meer: training in activiteiten dagelijks leven, maaltijdbegeleiding , comfortzorg, geheugentraining, aangepaste ontspanningsactiviteiten,…

Indien nodig, krijgen de residenten logopedie. Dit is inbegrepen in de dagprijs. We doen hiervoor beroep op een logopedist die een verbintenis heeft ondertekend met het OCMW. De logopedie dient voorgeschreven te worden door uw arts.

DIENSTVERLENING

ONDERHOUD EN SCHOONMAAK

Dagelijks staat er een dynamisch team onderhoudsmedewerkers paraat voor het onderhoud van de woningen van de residenten en van alle gemeenschappelijke ruimten. Deze dienst is in de dagprijs inbegrepen. Niets belet dat u actief meehelpt, als u dat graag wilt.

LABELEN EN WASSEN VAN PERSOONLIJK LINNEN

Om te voorkomen dat uw kledij zoek geraakt, wordt uw persoonlijk linnen gelabeld door het OCMW, bij de intrek in het woonzorgcentrum.

Als u in de loop van uw verblijf nieuwe kledingstukken heeft, dient u deze ook te laten labelen.

Voor het wassen van het persoonlijk linnen, kan u kiezen tussen 2 mogelijkheden. Deze keuze wordt vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst.

1. HET OCMW WAST HET PERSOONLIJK LINNEN
De medewerkers van het OCMW zorgen ervoor dat uw vuil linnen tijdig wordt gewassen, zodat u over voldoende propere kledij beschikt.
Hiervoor wordt een supplement per dag aangerekend bovenop de dagprijs. Zie schriftelijke overeenkomst.
Niet begrepen in het supplement: handwas en droogkuis, persoonlijk bedlinnen. Hiervoor staat de resident zelf in.

2. DE FAMILIE/MANTELZORGER WAST HET PERSOONLIJK LINNEN
De resident/familie plaatst zelf een vuillinnenmand op de kamer om het vuil linnen in op te bergen. Omwille van hygiënenormen, moet deze vuillinnenmand afsluitbaar zijn met deksel, voorzien zijn van verluchtingsgaatjes en goed wasbaar zijn.
Om te zorgen dat u altijd over voldoende proper linnen beschikt én om geurhinder te vermijden, dient de familie/mantelzorger minstens om de vijf dagen het vuil linnen op te halen.

TECHNISCHE DIENST

Wekelijks komt iemand van de technische ploeg van het OCMW langs om kleine herstellingen in het woonzorgcentrum uit te voeren. Dit gebeurt meestal op donderdag.

Als er in uw woning iets stuk is, kunt u dit zeggen tegen een medewerker.

COMMUNICATIE

INFORMATIEF

Vier keer per jaar verschijnt er een huiskrantje. Hierin vindt u allerlei informatie terug over de gebeurtenissen en activiteiten in het woonzorgcentrum. Ook het verslag van de bewonersraad en de familieraad vindt u hierin terug. Daarnaast vindt u er ook allerlei interessante weetjes en vele leuke artikels. 

Als u zelf een gedicht, tekst of één of ander weetje heeft, mag u dit altijd aan een medewerker van het animatieteam bezorgen. Zij zorgen er voor dat het in het huiskrantje verschijnt!

Infoborden: Op iedere verdieping en aan de cafetaria hangen infoborden met algemene informatie zoals een weekmenu, affiches van activiteiten, enz.

INSPRAAK

De bewonersraad biedt de mogelijkheid tot inspraak van de residenten en gebruikers en geeft advies over de algemene werking van het woonzorgcentrum en de woongroepen. De bewonersraad vergadert minstens 1 maal per trimester. Er wordt van elke vergadering een verslag gemaakt, dat ter inzage wordt uitgehangen en dat gepubliceerd wordt in het huiskrantje. Elke resident kan deelnemen aan de bewonersraad.

Familieraad:  Door de familie optimaal te betrekken bij en hen de nodige informatie te verschaffen over het dagelijks leven in het woonzorgcentrum, trachten wij de zorg- en dienstverlening in het woonzorgcentrum beter af te stemmen op de wensen en noden van de residenten. 

De familieraad kan advies uitbrengen over alle aangelegenheden die de algemene werking van het woonzorgcentrum betreffen. Iedereen kan deelnemen aan de familieraad. Alle leden van de familieraad kunnen agendapunten indienen bij de medewerker van het woonzorgcentrum die verantwoordelijk is voor de familieraad. De familieraad komt minstens 2 keer per jaar samen.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN

Indien u een vraag, opmerking of suggestie heeft, kunt u hiervoor terecht bij de directie, teamverantwoordelijken en medewerkers van het woonzorgcentrum. Zij zoeken samen met u naar een gepaste oplossing. U kunt uw bemerking ook doorgeven aan een lid van de bewonersraad, die deze bemerking dan aan bod laat komen.

Er is een brievenbus en een notaboek aan het onthaal voor suggesties, bemerkingen of klachten. Indien u dat wenst, kunt u hierin uw opmerking noteren.

Alle klachten worden volgens de vastgelegde klachtenprocedure behandeld. Meer informatie hierover vindt u terug in de aparte brochure “Vragen, suggesties en klachten”. U krijgt deze overhandigd samen met deze onthaalbrochure.

VRIJWILLIGERSWERKING

Het OCMW streeft naar een verbetering van de levenskwaliteit en het verhogen van het welbevinden van alle residenten.

Om dit te kunnen realiseren, wordt het team van professionele medewerkers bijgestaan door enthousiaste vrijwilligers. Zij vullen de beroepskrachten perfect aan waar nodig en dankzij hen is er vaak “dat ietsje meer” mogelijk, waardoor het woonzorgcentrum een echte thuis kan bieden aan alle residenten.

Zo helpen de vrijwilligers onder meer bij volgende taken:

maaltijdbegeleiding, begeleiden van animatieactiviteiten, hulp bieden aan rolwagengebruikers bij verplaatsingen, gezelschap houden van gebruikers, cafetaria openhouden, planten van de gebruikers verzorgen, uitstappen begeleiden, voorlezen, ….