GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is een gemeentelijke adviesraad inzake de ruimtelijke ordening.

TAKEN VAN DE GECORO

Het decreet op de ruimtelijke ordening regelt de samenstelling en werking en geeft aan deze commissie een belangrijke, voornamelijk adviserende bevoegdheid in het kader van het gemeentelijk beleid inzake de ruimtelijke ordening.  Deze opdracht situeert zich vooral op het terrein van de planning (structuurplan, ruimtelijk uitvoeringsplan enz.) maar kan ook gaan over concrete stedenbouwkundige dossiers.

De Gecoro kan advies verlenen op vraag van het gemeentebestuur, op vraag van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en ook op eigen initiatief.

SAMENSTELLING VAN DE GECORO

De Gecoro van Beveren telt in totaal 17 leden.

  • Vijf maatschappelijke geledingen vaardigen elk 2 leden af:

     1. milieu en natuur
     2. werknemers
     3. land- en tuinbouw
     4. handelaars
     5. werkgevers/zelfstandigen.

  • Daarnaast zijn er 7 deskundigen op het vlak van de ruimtelijke ordening.


Naast deze 17 leden, waarbij de voorzitter begrepen is, is er ook een vaste secretaris.  Voor ieder lid is ook een plaatsvervanger aangeduid.

Eén waarnemer van elke politieke fractie van de gemeenteraad (totaal 4) wordt op het informatieve deel van de vergaderingen uitgenodigd.

CONTACT EN INFO


Het secretariaat van de Gecoro is gevestigd op het gemeentehuis te Beveren (dienst stedenbouw)

Voorzitter : Jan Noppe
Secretaris :
Frans Verelst - tel. 03 750 17 16

Samenstelling Gecoro 2013 - 2018