Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Met een ruimtelijk structuurplan bedoelen we het beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.
Er worden ruimtelijke structuurplannen op de volgende niveaus opgemaakt:

  1. door het Vlaamse Gewest voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest: het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (www.vlaanderen.be/ruimtelijk
  2. door een provincie voor het grondgebied van de provincie: het provinciaal ruimtelijk structuurplan (www.oost-vlaanderen.be/ro/prs/index.cfm
  3. door een gemeente voor het grondgebied van de gemeente: het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Ruimtelijk structuurplan Beveren

Beveren is een aantrekkelijke woongemeente. Dat moet in de toekomst zo blijven. Daarom heeft het gemeentebestuur een ruimtelijk structuurplan uitgewerkt. Dit plan biedt antwoorden op heel wat vragen en uitdagingen zoals:

  • Wat is de wenselijke evolutie van onze kernen en dorpen?
  • Waar zijn er geschikte plaatsen voor bijkomende woningen?
  • En wat met het landschap, de natuur, de toekomstperspectieven voor de landbouw?
  • Is er ruimte nodig voor bedrijven en waar krijgen die dan bij voorkeur een plaats?


Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft de krijtlijnen uitgetekend en wordt een belangrijk beleidsdocument voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. Het gemeentelijk structuurplan van Beveren werd op 28 september 2006 goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bestaat uit vier delen:

Deel 1 - Informatief gedeelte

Het informatief gedeelte bevat informatie over de bestaande plannen voor het grondgebied, de bestaande ruimtelijke structuur, de toekomstige ruimtebehoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten en de ruimtelijke problemen en kwaliteiten. Het omvat een beschrijvend gedeelte en een aantal kaarten.

Deel 2 - Richtinggevend gedeelte

Het richtinggevend gedeelte geeft de ruimtelijke visie en concepten voor de ruimtelijke ontwikkeling weer, en bevat een beschrijving van de gewenste deelstructuren en de gewenste ontwikkeling van de deelruimten. Het omvat een beschrijvend gedeelte en een aantal kaarten.

Deel 3 - Bindend gedeelte

Het bindend gedeelte bevat de onderdelen van het ruimtelijk structuurplan die bindend zijn voor de gemeente.

Deelstudie polderdorpen

In een aanvullend gedeelte worden de polderdorpen Kallo, Verrebroek en Kieldrecht belicht met het oog op het ontwikkelen van een identiteit voor elk van deze dorpen, in relatie met elkaar, het landschap en de haven. Op basis van deze identiteit wordt een toekomstperspectief geschetst.


Downloads