Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Beveren op 28 september 2006, worden er igeen nieuwe bijzondere plannen van aanleg (BPA's) meer opgemaakt, maar enkel gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (gemeentelijke RUP's). Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan het ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor een bepaald gebied of voor een bepaald thema onder meer vast:

  • wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn;

  • wat de inrichting is: waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden (zoals oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik, ...) die moet voldoen;

  • het RUP kan ook vermelden op welke manier een bepaald gebied moet worden ingericht en beheerd, binnen welke termijnen dat moet gebeuren en onder welke voorwaarden.

 In de praktijk bevat een gemeentelijk RUP minstens een toelichtingsnota, een kaart met de feitelijke en juridische toestand en met de toekomstige toestand (grafisch plan) en stedenbouwkundige voorschriften. Eventueel bevat een RUP ook begeleidende studies zoals een milieueffectenrapport, een mobiliteitseffectenrapport, een ruimtelijk veiligheidsrapport, een masterplan, enz. Een gemeentelijk RUP richt zich naar het ruimtelijk structuurplan Beveren, het ruimtelijk structuurplan van de provincie Oost-Vlaanderen en het structuurplan Vlaanderen.