Bekendmaking: Onderzoek tot milieueffectrapportage van het Gemeentelijk RUP 'Alcea - Vijverweelde' te Beveren: beslissing plan-MER plicht

Met brief van 23 maart 2017 deelt het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), dienst MER aan het college van burgemeester en schepenen mee dat, rekening houdend met het onderzoek tot milieueffectenrapportage besloten werd, dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Dit dossier met de ontheffingsaanvraag, ontheffingsbeslissing en alle nuttige informatie, ligt voor iedereen ter inzage tijdens de openingsuren te Beveren, op het gemeentehuis, Stationsstraat 2, 4ᵉ verdieping - dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Inzage van dit dossier is ook mogelijk na telefonische afspraak op het nummer 03 750 17 16.

Je kan deze ontheffingsaanvraag en ontheffingsbeslissing ook digitaal terugvinden op www.mervlaanderen.be, klik op Dossierdatabank, daarna via gemeente Beveren of via dossiernummer SCRPL16292.