Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning - NV Engie Electrabel

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

NV Engie Electrabel, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel heeft een aanvraag ingediend voor:

-         stedenbouwkundige handelingen;

-         de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.


Kort omschreven gaat het over het oprichten van een windturbine ten Z. van de E34 ter hoogte van de afrit Vrasene.

 

De aanvraag ligt tussen Duikeldam, Hoefdam en Vliegenstal te Vrasene, sectie A nrs 946, 947, 948, 949, 952C, 953 en 954C.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: de deputatie van Oost-Vlaanderen.
Hierbij kan u terecht voor meer informatie.

 

De aanvraag ligt van 9 oktober tot en met 7 november 2017 ter inzage bij de gemeentelijke diensten:
- Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening, Stationsstraat 2, 9120 Beveren;
- Milieubescherming, Gravendreef 5A, 9120 Beveren.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Beveren.
Dit kan per brief (Stationsstraat 2, 9120 Beveren) of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.