Beschermingszone vleermuizenhabitat

Bekendmaking: Aanwijzingsbesluit van de speciale beschermingszone 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat'

In toepassing van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu deelt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan het college van burgemeester en schepenen mee dat, de aanwijzing van de speciale beschermingszones en de definitieve vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 april 2014.

Deze aanwijzingsbesluiten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 oktober 2014.

Overeenkomstig artikel 36bis, §9, derde lid van het natuurdecreet traden deze besluiten in werking op 29 oktober 2014.

Met de publicatie van deze aanwijzingsbesluiten wordt de aanwijzingsprocedure van de speciale beschermingszones in uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn 
(Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna), 
en conform artikel 36bis van het natuurdecreet, formeel afgerond.

Het gaat meer bepaald om de speciale beschermingszone ‘de historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat’. (BE2100045)
Op het grondgebied van Beveren wordt het Fort van Haasdonk aangewezen als speciale beschermingszone voor vleermuizenhabitat. 
Het volledige aanwijzingsbesluit kan je hier raadplegen.

Dit dossier met het aanwijzingsbesluit en alle nuttige informatie, ligt voor iedereen permanent ter inzage te Beveren, 
op het gemeentehuis, Stationsstraat 2, 4e verdieping – dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Bureeluren: iedere werkdag (ook zaterdag) in de voormiddag, woensdag in de namiddag en verder ook na telefonische afspraak op het nummer 03 750 17 17.

Indien u meer informatie wenst over de Europese instandhoudingsdoelstellingen en over het implementatieproces kan u terecht op de website www.natura2000.vlaanderen.be.