Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan (GEM. RUP.) 'Zonevreemde Recreatie en Horeca': openbaar onderzoek van 1 juni tot en met 31 juli 2017

De opmaak van het RUP bestaat uit twee delen. In een eerste deel wordt een ruimtelijke visie op het toeristisch-recreatief netwerk van de gemeente uitgewerkt. Op basis van deze visie worden ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde recreatie en horeca onderzocht. Het dient hierbij te gaan om sites die een toeristisch-recreatief verzorgende functie vervullen en een meerwaarde bieden binnen het recreatieve circuit. Dit dient om de inrichting van bestaand recreatie en/of horeca mogelijk te maken.

In toepassing van artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis aan de bevolking dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde Recreatie en Horeca' voorlopig aangenomen werd door de gemeenteraad op 25 april 2017.

Dit dossier met alle nuttige informatie ligt voor iedereen ter inzage te Beveren, op het gemeentehuis, Stationsstraat 2, 4de verdieping - dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening - gedurende een termijn van zestig dagen, dit is van 1 juni tot en met 31 juli 2017.

Bureeluren: iedere werkdag van 8.30u tot 12.30u, woensdag ook van 13.30u tot 17.00 uur, zaterdag van 9 tot 12 uur en verder ook na telefonische afspraak op het nummer 03 750 17 16.

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p.a. gemeentehuis Beveren, Stationsstraat 2 te 9120 Beveren of er afgegeven tegen ontvangstbewijs.