Openbaar onderzoek van 16 mei tem 14 juli 2017 van de ontwerpkaart met de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen in Vlaanderen is STOPGEZET bij beslissing van de Vlaamse Regering op 22 mei 2017

BELANGRIJK BERICHT: Openbaar onderzoek 'boskaart' stopgezet

Op 16 mei 2017 startte het openbaar onderzoek over de ontwerpkaart met de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), in de media ook wel de 'boskaart' genoemd.
Dat volgde uit de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 om uitvoering te geven aan artikel 90ter van het Bosdecreet.

De Vlaamse Regering heeft op 22 mei 2017 beslist om de ontwerpkaart in te trekken.
Dat is gebeurd door het aanpassen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017.
Bijgevolg is het openbaar onderzoek zonder voorwerp geworden. Het openbaar onderzoek wordt dan ook stopgezet.

Op de ontwerpkaart van de ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’ (MKWB) werden meer dan 12.000 hectare bossen afgebakend die in gebieden liggen die geen groene bestemming hebben (volgens de ruimtelijke ordening). Die bossen worden ‘zonevreemd’ genoemd. Bossen die dus op gronden staan die wonen, industrie, landbouw, recreatie, ... als bestemming hebben. De bedoeling was om de meest kwetsbare waardevolle bossen beter te beschermen.

Door die beslissing komen we wat betreft de bescherming van bossen terug op de situatie zoals die bestond vóór 31 maart 2017.
De bescherming van bossen tegen ontbossen wordt geregeld door artikel 90bis van het Bosdecreet en het artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De Minister van Omgeving (Joke Schauvliege) zal werk maken van een alternatief. Het doel blijft om de zonevreemde bossen te beschermen zoals in het regeerakkoord staat, maar met voldoende aandacht voor rechtszekerheid.

Eerder gepubliceerd:

De Vlaamse Regering keurde op 31 maart 2017 het besluit tot voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (afgekort: MKWB) in Vlaanderen goed.

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling.
Dit openbaar onderzoek loopt van 16 mei 2017 tot en met 14 juli 2017.
Gedurende deze periode liggen de ontwerpkaarten voor het grondgebied van de gemeente ter inzage bij de betrokken gemeentes.
De kaarten zijn na afspraak ook raadpleegbaar bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Het volledige dossier en meer uitleg kan u vinden op www.natuurenbos/openbaaronderzoek.
Langs hier heeft u ook toegang tot het geoloket. Dit geoloket biedt u de mogelijkheid gericht naar een specifiek bos te zoeken en hier direct uw opmerkingen te formuleren.
Na het doorzenden van uw opmerkingen ontvangt u dan een digitaal ontvangstbewijs.

Opmerkingen over de ontwerpkaart(en) kunnen schriftelijk of via het geoloket ingediend worden tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek.
U kunt uw opmerkingen aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning ALbert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, of via het geoloket overmaken.
In dat laatste geval ontvangt u hiervan een ontvangstmelding.