Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Wat is een PRUP?

Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (afgekort: PRUP) is een plan waarmee de Provincie de bodembestemming vastlegt van een gebied. Met een PRUP voert de Provincie de principes van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) uit. De Provincie maakt Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook de Vlaams Gewest en de gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen op.

In Vlaanderen bepaalt het gewestplan welke bestemming hoort bij een bepaald gebied. Soms is zo’n bestemming achterhaald. Sinds 2004 maakt de Provincie PRUP’s op om het gewestplan te vervangen.

De Provincie bepaalt samen met alle betrokkenen wat er wel en niet kan binnen de grenzen van het plan. Als de provincieraad het PRUP definitief vaststelt, is het samen met de stedenbouwkundige voorschriften de basis voor verkavelings-,  stedenbouwkundige en omgevingsvergunningen.

 

Fasen in een PRUP

De opmaak van een PRUP gebeurt altijd in 8 stappen:

Onderdelen van een PRUP

Een PRUP heeft zeven onderdelen:

  • Grafisch plan dat de gebieden afbakent waar het plan geldig is (bindend)
  • Stedenbouwkundige voorschriften (bindend)
  • Weergave van de feitelijke en juridische toestand
  • De ruimtelijke structuurplannen waarvan het PRUP een uitvoering is
  • De voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die niet langer geldig zijn
  • De conclusies van de studies, bijvoorbeeld van een plan-milieu-effectenrapport (plan-MER)
  • De percelen die een nieuwe bestemming krijgen en daardoor planbaten of planschade hebben.

Oude en nieuwe procedure

Momenteel lopen er nog twee soorten procedures:

1. Oude procedure: planningsprocessen waarvan de kennisgeving voor het opstellen van een plan-MER volledig verklaard is op 30 april 2017. Dat geldt ook voor planningsprocessen waarvan het verzoek tot raadpleging in het kader van de screening voor de milieueffectrapportering op 30 april 2017 bezorgd is aan de adviesinstanties. Voor deze planningsprocessen is er geen startnota en procesnota, geen raadpleging van en adviesvraag aan het publiek, en geen scopingnota.

2. Nieuwe procedure: planningsprocessen die daarna opstartten of waarvoor de kennisgeving of screening op 1 mei 2017 nog niet in de onder één genoemde fase zaten, volgen de nieuwe procedure vanaf de opmaak van de startnota.

Definitief PRUP

Wanneer treedt een PRUP in werking?

  • Als de provincieraad het plan definitief vaststelt.
  • Als de schorsingstermijn van 30 dagen voor de Vlaamse overheid verstreken is 14 dagen na de publicatie van het PRUP in het Belgisch Staatsblad  treedt het plan in werking.

Voor vragen kan u contact opnemen met de Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Ruimtelijke Planning, telefonisch te bereiken op het nummer 09 267 75 61 of via ruimtelijke [dot] planning [at] oost-vlaanderen [dot] be (ruimtelijke [dot] planning [at] oost-vlaanderen [dot] be.)

Een overzicht van de goedgekeurde Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen kan je terugvinden onder http://applicatie.oost-vlaanderen.be/prup/ (doorklikken op Beveren).