Gemeentelijke huursubsidie

Wat? 

De gemeente Beveren verleent aan inwoners met een beperkt inkomen die op de wachtlijst staan om in groot-Beveren een sociale woning te huren, onder bepaalde voorwaarde, een maandelijkse financiële tussenkomst in de huurprijs van de woning die ze in afwachting van de toewijzing van een sociale woning huren op de private markt. Bij de berekening van het inkomen worden de inkomsten van alle gezinsleden in aanmerking genomen.

De huursubsidie bedraagt 25% van de huurprijs, (van toepassing op 1 januari van het dienstjaar) met een maximum van 100 euro per maand.

Voorwaarden: 
 • de aanvrager moet op het moment van aanvraag minstens 1 jaar in Beveren wonen;
 • de aanvrager moet op het moment van aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven staan op de wachtlijst van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH);
 • de aanvrager dient zich bij de GMH voor minstens 2 deelgemeenten in Beveren op te geven;
 • de aanvrager mag geen woning, aangeboden door GMH weigeren;
 • de aanvrager huurt geen woning via het Sociaal Verhuurkantoor Waasland
 • de aanvrager of diens andere gezinsleden mogen geen woningen in volle eigendom of vruchtgebruik hebben;
 • het totale gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan de inkomensgrenzen bepaald bij de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming en/of het OMNIO-statuut in het stelsel van de ziekteverzekering;
 • de cumulatie met de Vlaamse huursubsidie of de huurtoelage via het OCMW is niet toegelaten.
Hoe? 

Via het digitaal loket. Of door middel van het aanvraagformulier in de download.
Bij het formulier moeten volgende bewijsstukken gevoegd worden:

 • Bewijs van inschrijving als kandidaat - -huurder bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, Diederik Van Beverenlaan 11 te 9120 Beveren, met vermelding van de inschrijvingsdatum en opgave van de gekozen deelgemeenten in Beveren (minimaal 2)
 • Bewijs dat de huur drie opeenvolgende maanden vóór de aanvraag tot het bekomen van de huursubsidie betaald is (bv. kopie van het rekeninguittreksel van uw financiële instelling waaruit duidelijk blijkt dat het om de betaling van uw huishuur gaat)
 • Attest (max. 3 maanden oud) vanwege uw ziekenfonds waaruit blijkt dat u rechthebbende bent op de verhoogde tegemoetkoming of het OMNIO-statuut in het kader van de ziekteverzekering

De huursubsidie moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden.

Afleverende dienst: 
Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren
België
03 750 46 00
BijlageGrootte
 Aanvraagformulier_huursubsidie.pdf31.93 KB