Machtigingen en protocollen voor het opvragen en uitwisselen van persoonsgegevens

Voor de toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Het lokaal bestuur Beveren beschikt over volgende machtigingen:

Omschrijving

Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Vlaamse steden en gemeenten, om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ("AAPD") voor toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door de steden en gemeenten (AF-MA-2016-110)

Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging om de gemeenten toegang te verlenen tot het reportorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voretuig, parkeerretributie, - belasting of parkeergeld schuldig zijn - Herziening van de beraadslaging FO n° 05/2015 van 19 maart 2015 (AF-AM-2015-099)

Aanvraag van Bibnet ten behoeve van de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister voor identificatie en beheer van hun leden (RN/MA/2009/013)

Beraadslaging NR. 20/009 van 15 mei 2020 met betrekking de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie van de federale overheidsdienst financiën aan de Vlaamse steden en gemeenten in het kader van de toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door steden en gemeenten.

Aanvraag van de VVSG ten behoeve van de gemeenten om toegang te krijgen tot informatiegegevens van het rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken (RN-MA-2012-319)

 

Het lokaal bestuur Beveren is verder aangesloten op volgende algemene protocollen:

Algemene protocollen onderwijs GDPR OVSG
Meer informatie en de huidige afgesloten protocollen vindt u terug op deze website.