Inschrijving Europese verkiezingen 2019 voor EU-burgers

Indien u een Europese burger bent die in België verblijft, kunt u in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zult u niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van uw gemeenten moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.
Ter info: op 26 mei 2019 zullen de Belgische kiezers ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten kiezen.

Wie kan op 26 mei 2019 stemmen?
Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

1. U moet p 26 mei de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten. U moet op de datum van de verkiezing van het Europees Parlement onderdaan zijn van een de 27 lidstaten die samen met België de Europese Unie vormen: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië of Zweden. Aan de nationaliteitsvoorwaarde moet ten laatste op 1 maart 2019 (dag waarop de kiezerslijsten afgesloten worden) voldaan zijn.
Opgelet - Voor de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk: Als de Brexit afgerond is voor 26 mei 2019 en u bent ingeschreven om te stemmen in België, zal uw inschrijving worden geannuleerd, aangezien u niet meer voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde.

2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben: u moet ten laatste op 1 maart 2019 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

3. Minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezing (26 mei 2019).

4. Over stemrecht beschikken: u mag zich niet bevinden in een van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht die door de Belgische wet voorzien worden. Bovendien mag u in uw land van herkomst uw stemrecht niet verloren hebben door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing.

5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst: hiervoor vult u het formulier C/1 dat u bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats kan bekomen in. Dit formulier kan ook op de federale website voor de verkiezingen afgedrukt worden (www.verkiezingen.fgov.be). Uiterlijk op 28 februari 2019 moet u het ingevulde formulier afgeven in het gemeentehuis of per brief of mail versturen.

Om de juridische geldigheid van uw inschrijving per mail te garanderen, nodigen wij u uit om de volgende procedure te volgen: vul het inschrijvingsformulier op elektronische wijze in. Registreer uw inschrijvingsformulier in een PDF-formaat. Onderteken dit PDF-bestand met uw elektronische verblijfskaart (in een lezer voor PDF-bestanden moet u de tool voor het plaatsen van de handtekening gebruiken). Stuur dit ondertekend PDF-bestand per mail naar uw gemeentebestuur.
De elektronische handtekening die met behulp van uw elektronische verblijfskaart gezet wordt, heeft dezelfde wettelijke waarde als een handgeschreven handtekening.

Het gemeentebestuur zal uw aanvraag op basis van de op het formulier vermelde elementen onderzoeken. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing of u al dan niet wordt ingeschreven op de kiezerslijst:
1. U wordt ingeschreven op de kiezerslijst. U ontvangt hiervan een officieel bericht van de gemeente.
Opgelet: zodra uw inschrijving op de kiezerslijst zal zijn goedgekeurd zult u, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht zijn om op 26 mei 2019 te gaan stemmen. U zult dan niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.
2. U wordt niet ingeschreven op de kiezerslijst: ook deze beslissing wordt u officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. U kunt informatie over de beroepsprocedure bij uw gemeentebestuur vinden, of op de site www.verkiezingen.fgov.be (tab «Kiezer»).

Indien u in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) en u toen als kiezer erkend werd hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig. U kunt deze inschrijving verifiëren bij uw gemeentebestuur, of op de applicatie Mijn Dossier (tab « Mijn gegevens » ► « Verkiezingen »), met behulp van uw elektronische verblijfstitel, uw PIN-code en een elektronische kaartlezer.

Meer informatie:
www.europeanelections.belgium.be
www.verkiezingen.fgov.be - E |  helpdesk [dot] belpic [at] rrn [dot] fgov [dot] be of T | 02 518 21 16
dienst Burgerzaken Beveren - E | burgerzaken [at] beveren [dot] be of T | 03 750 15 50

Vind ik leuk