Superdijk als buffer voor de Waaslandhaven in Verrebroek en Kieldrecht

Gemeente Beveren zet extra in op het bufferen van de poldergemeenten die grenzen aan de Waaslandhaven. Dit wil zij bereiken met extra groen en het ontsluiten en promoten van het poldergebied voor zachte recreatie. Na jaren van ijveren en discussie kwam er eindelijk een akkoord met het Vlaams Gewest, over de buffering van de Waaslandhaven voor de polderdorpen Verrebroek en Kieldrecht.

‘SUPERDIJK’ MET WANDELPAD VAN DRIJDIJK TOT PUTTEN
Bedoeling is om op de bestaande dijk, parallel met de Hoogschoorweg en Blikken, een aaneengesloten, 3,3 km lange, begroeide bufferdijk te creëren van Drijdijk tot Putten. Deze landschapsbuffer zal zowel Verrebroek als Kieldrecht beschermen tegen licht- en geluidspollutie veroorzaakt door de Waaslandhaven.
De begroeiing van de dijk is cruciaal in de bufferende werking van de dijk. De dijk wordt beplant met drie rijen grauwe abeel, een inheemse en snelgroeiende populierensoort.
Langsheen deze bufferdijk zal ook een wandelpad gerealiseerd worden.

BESTAANDE BOMENRIJEN OP DRIJDIJK WORDEN VERVANGEN
De huidige bomenrijen van populier op Drijdijk hebben een beperkt verstorend effect op de nabijgelegen natuurgebieden. Dit komt omdat kraaien, eksters en roofvogels die zich graag nestelen in de kruinen van de bomen op de dijk, de nesten van de weidevogels in het natuurgebied verstoren of leegroven. 
Om die reden worden de rijen populier gefaseerd vervangen door een lagere begroeiing met knotwilgen.

Het akkoord bevat ook nog extra maatregelen die het ecosysteem van de plaatselijke natuurgebieden versterken: Agentschap Natuur en Bos plaatst in Drijdijk een weidevogelraster die broedvogels beschermt tegen vossen en andere grondpredatoren. In Putten worden verspreid staande bomen gerooid en zal in opdracht van de Vlaamse Overheid een leegstaande loods gesloopt worden. Op middellange termijn zal ook een deel van de wegenis omgezet worden tot natuurgebied of geknipt worden voor autoverkeer.

Drijdijk

TIMING EN FASERING VAN DE AANPLANT
Eind 2020 start de aanplant van 3 rijen populieren op de nieuw aan te planten bufferdijk langs de haven. Tegelijkertijd start het rooien van één rij van de bestaande populieren op Drijdijk. Pas als de nieuwe bomen voldoende hoog zijn, zullen de 2 bomenrijen ten westen van Drijdijk vervangen worden door knotwilgen. Dit garandeert een duidelijke herwaardering van het landschap en vooral een efficiënte afscherming van de haven.

Vind ik leuk