De heer Nic Raeymakers en mevrouw Evelien Vergauwen hebben op 8 juli 2021 een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over een aanvraag tot het oprichten van een nieuwe open bebouwing na afbraak van de bestaande bebouwing. De aanvraag heeft als adres Kruisstraat 4, 9120 Haasdonk, kadastraal bekend als Beveren 10de afd, sectie A, 0259 F, 0259 G.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 september 2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, op volgend adres: Gravenplein 8, 9120 Beveren. U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift: digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be) of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (Gouvernementstraat 1, 9000 Gent). Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen de dertig dagen die ingaan op 28 september 2021. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager (het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing) en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2021046984;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.
(*) Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE92 0960 0055 3123 van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning (OMV_2021046984)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015