De heer Seljadin Hajvazi heeft op 10 februari 2021 een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over een aanvraag tot een verbouwing van, en een gedeeltelijke regularisatie van een voorafgaande verbouwing van een woning.

De aanvraag heeft als adres: Melseledijk 82, 9120 Melsele, kadastraal bekend als Beveren 9 afd (Melsele), sectie B, 0948 X 5.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19-04-2021 de omgevingsvergunning verleend. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 30-09-2021 de omgevingsvergunning verleend geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, op volgend adres: Gravenplein 8, 9120 Beveren.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen te rekenen vanaf . Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
 de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
 de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
 uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 de deputatie van de provincie;
 het voorwerp van het beroep;
 een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)