OMV_2021146999 - TS

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een omgevingsvergunningsaanvraag.

De heer Pauwels Gregory heeft op 15 september 2021 een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over een aanvraag voor het oprichten van een tuinberging.
De aanvraag heeft als adres : Callamerenstraat 18, 9120 Beveren – Kallo, kadastraal bekend als Beveren 8 afd (Kallo), sectie C 0006 Y.

De aanvraag wijkt af van de voorschriften van de verkaveling inzake tuininfrastructuur : inplanting op min. 1 m van de perceelsgrenzen.
De tuinberging wordt opgericht deels op 0,5 m van de achterste perceelsgrens. Het betreft een tuinberging van 5,76 m op 3 m met een hellend dak en max. 2,70 m hoog.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 18/10/2021 tot en met 16/11/2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening op volgend adres : Gravenplein 8, 9120 Beveren.

We kunnen u best helpen indien u een afspraak maakt met de dossierbehandelaar. U kan de aanvraag eveneens gedeeltelijk online raadplegen via het omgevingsloket vanaf 18/10/2021.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan :
- analoog per brief op het volgende adres: Gravenplein 8, 9120 Beveren.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).