OMV_2021145678 - TS

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een omgevingsvergunningsaanvraag

De heer Van der Weken Christophe heeft op 13 september 2021 een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over een aanvraag voor het aanleggen van een zwembad.
De aanvraag heeft als adres Dijkgravenstraat 26, 9120 Beveren – Kallo, kadastraal bekend als Beveren 8 afd (Kallo), sectie E 0418 G 5.

De aanvraag wijkt af van de voorschriften van de verkaveling inzake voortuinstrook. De zone naast de woning rechts is ingetekend op het verkavelingsplan als voortuinzone en hier is geen bebouwing toegelaten. De inplanting van het zwembad wordt in deze zone rechts van de woning voorzien en de voortuinzone wordt heraangelegd.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 07/10/2021 tot en met 05/11/2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening op volgend adres : Stationsstraat 2, 9120 Beveren.

We kunnen u best helpen indien u een afspraak maakt met de dossierbehandelaar.

U kan de aanvraag eveneens gedeeltelijk online raadplegen via het omgevingsloket vanaf 07/10/2021.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan :
- analoog per brief op het volgende adres: Stationsstraat 2, 9120 Beveren.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).