OMV_2021147005 - TS

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een omgevingsvergunningsaanvraag.

De heer Van Steenbergen Maxim, Gerard Van Gervenstraat 14 bus 001, 9120 Beveren en de heer Raats Mathijs Begijnenvest 31 bus 1, 2000 Antwerpen hebben op 17 september 2021 een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over een aanvraag voor het oprichten van 2 woningen.
De aanvraag heeft als adres : Eedverbondlaan 6, 9120 Beveren, kadastraal bekend als Beveren 9 afd (Melsele), sectie G 0780 H.

De aanvraag wijkt af van de voorschriften van de verkaveling inzake inplanting woning : de voorgevel van de woning bevindt zich 2 m naar achter zodat er een voorzone komt ingericht met groenaanleg.  De woning zal een bouwdiepte hebben van 11 m op gelijkvloers en op verdieping.
Op verdieping komt vooraan een terras van 2 m diep.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 14/10/2021 tot en met 12/11/2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening op volgend adres : Gravenplein 8, 9120 Beveren.

We kunnen u best helpen indien u een afspraak maakt met de dossierbehandelaar. U kan de aanvraag eveneens gedeeltelijk online raadplegen via het omgevingsloket.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan :
- analoog per brief op het volgende adres: Gravenplein 8, 9120 Beveren.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).