De heer Michel Van Haute heeft op 14 september 2021 een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over een aanvraag tot het dempen van een gracht

De aanvraag heeft als adres: Provinciale Baan ZN, 9120 Vrasene. Kadastraal bekend als beveren 4 afd (deel vrasene), sectie B, 0460 A en B, 0459 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 21-10-2021 tot en met 19-11-2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening op volgend adres: Gravenplein 8, 9120 Beveren. We kunnen u best helpen indien u een afspraak maakt met de dossierbehandelaar. U kan de aanvraag eveneens gedeeltelijk online raadplegen via het omgevingsloket.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief op het volgende adres: Gravenplein 8, 9120 Beveren.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).