Het Lokaal Overleg Kinderopvang is naast een gemeentelijke adviesraad ook een lokaal netwerk dat werkt rond kinderopvang.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE LOKALE ACTOREN KINDEROPVANG

0 tot 2,5 jaar

 • Kinderdagverblijven
 • Zelfstandige onthaalouders
 • Dienst voor opvanggezinnen
 • Gemandateerde voorziening

2,5 tot 12 jaar

 • IBO's
 • Buitenschoolse kinderopvang georganiseerd door zelfstandige initiatieven
 • Buitenschoolse kinderopvang georganiseerd door oudercomités/verenigingen
 • Schooldirecties van basis-, kleuter- en lagere scholen
 • Schoolbesturen van basis-, kleuter- en lagere scholen
 • Speelpleinwerking
 • Jeugddienst
 • Sportdienst

0 tot 12 jaar

 • Initiatieven voor opvang zieke kinderen
 • Kinderoppasdiensten

VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEBRUIKERS VAN KINDEROPVANG

 • De Gezinsbond
 • De Gezinsraad
 • Oudercomités van basis-, kleuter- en lagere scholen
 • Verenigingen voor kansarme ouders
 • Verenigingen voor ouders van kinderen met specifieke zorgbehoeften
 • Werkgevers- en werknemersorganisaties die kinderen kunnen toeleiden naar de lokale actoren
 • Opleidings- en tewerkstellingsorganisaties die kinderen kunnen toeleiden naar de lokale actoren

VERTEGENWOORDIGING VAN HET LOKAAL BESTUUR

 • Schepen van Kinderopvang (niet stemgerechtigd)
 • Ambtenaar dienst sociale zaken
 • Ambtenaar dienst onderwijs
 • Ambtenaar dienst kinderopvang
 • Lid OCMW-raad
 • Ambtenaar OCMW

Criteria voor de opmaak van het advies m.b.t. uitbreidingsronden Kind & Gezin:

Criterium 1

Betrokkenheid van de organisator bij het lokaal bestuur (4p)

De organisator is aanwezig  op de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang  = 2p

De organisator werkt mee aan het lokaal loket kinderopvang = 2p

 • Aanmelden op de website Kinderopvangwijzer en gegevens up to date houden = 1p
 • Gegevens voor de gemeentelijke brochure kinderopvang up to date houden = 1p

Criterium 2

De organisator zet in op toegankelijke kinderopvang (4p)

 • De locatie waarvoor de organisator uitbreiding of omschakeling vraagt heeft flexibele opvanguren = 2p
  "heeft flexibele opvanguren": de organisator heeft de flexibele opvanguren reeds gerealiseerd of kan onmiddellijk een bewijs aanleveren van realisatie van flexibele opvanguren binnen een termijn van 2 maand (=aantonen van zeer concrete intentie)
  • De  locatie is minstens 30 minuten voor of na de standaarduren geopend (7u-18u) = 1p
  • De locatie biedt weekend- en/of nachtopvang aan = 1p
 • De organisator werkt samen met het OCMW = 1p (criterium niet van toepassing bij trap 1)

    Samenwerken = de organisator tekent minstens de afsprakennota i.v.m. het leiden van de kansengroepen van het OCMW  naar de kinderopvang.

 • De organisator kan de nood aan uitbreiding/omschakeling aantonen = 1p

    Aantonen = wachtlijsten betreffende locatie, nieuwe verkavelingen, wijzigingen in lokaal opvanglandschap, …