Het gemeentedecreet maakt het mogelijk om als inwoner van de gemeente rechtstreeks voorstellen te doen aan de gemeenteraad. Dit kan op drie manieren.

1. Verzoekschrift aan de gemeenteraad

Een verzoekschrift aan de gemeenteraad is een brief of petitie gericht aan de gemeenteraad, waarin een verzoek wordt geformuleerd om iets te doen of niet te doen. Het kan om een klacht gaan of een vraag om het beleid of de stedelijke reglementering te wijzigen. In ieder geval dient het verzoekschrift betrekking te hebben op de rechtstreekse bevoegdheid van het gemeentebestuur of het gemeentelijke belang.

2. Voorstel aan gemeenteraad

Een voorstel aan de gemeenteraad is een gemotiveerde nota met voorstellen of vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening, die een burger overmaakt aan het college van burgemeester en schepenen met de vraag deze te kunnen komen toelichten op de gemeenteraad. Een voorstel is alleen ontvankelijk als het gedragen is door minimum 1 % van het totaal aantal inwoners ouder dan 16 jaar en betrekking heeft op de rechtstreekse bevoegdheid van het gemeentebestuur of het gemeentelijke belang.

3. Verzoek tot het houden van een gemeentelijke volksraadpleging

Een volksraadpleging op verzoek van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste 10 % van de inwoners en betrekking heeft op de rechtstreekse bevoegdheid van het gemeentebestuur of het gemeentelijke belang.

De volledige beschrijving zoals bepaald in het decreet, met alle voorwaarden en de te volgen procedure vindt u in dit PDF-document.