Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!
Drankvergunning
Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (milieuvergunning)
Uitbatingsvergunning voor specifieke sectoren
Inname openbaar domein
Parkeerverbod voor aannemers
Advies brandpreventie (bouwheren/bedrijven/publiek toegankelijke inrichtingen)
Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
Planologisch attest
Slachtvergunning
Toelating voor uitdelen van flyers/stalen
Vergunning voor uitbaten taxidienst