Natuurreservaten

Rietveld

Rietveld Kallo

Het Rietveld Kallo is ontwikkeld door de vroeger akkers af te graven, hierdoor ontstonden uitgestrekte ondiepe plassen waarin het riet zich verder kon uitbreiden.  Dit rietveld ligt tussen Melseledijk en de Gasthuisstraat.

Groot Rietveld

Groot Rietveld

Een rietveld met een ongezien formaat, met groot bedoelen we hier 80 hectaren dat is wel wat. De grote van dit Rietveld hebben we te danken aan de havenuitbreiding. Door gebrek aan zand kon op deze plaats de natuur zich gedurende vele jaren ongestoord ontwikkelen. Ze wouden het gebied verder opspuiten maar gelukkig kon het op tijd beschermd worden als natuurgebied.

Toegankelijk voor wandelaars in het gebied op de wandelpaden.
 

De Grote Geule

Grote Geule

De Grote Geule is een restant van een voormalige vertakking van een belangrijke getijdengeul van het eens veel grotere Verdronken Land van Saeftinghe. Het is een oude overstromingsgeul die ontstaan is tijdens de tachtigjarige oorlog. Het reservaat is helaas niet vrij toegankelijk.

Schor Ouden Doel 20101221 door Anneleen Poppe

Schor Ouden Doel

Het natuurgebied ligt aan de rivierzijde van de Schelde in de Prosperpolder, de noordelijkste uithoek van het Waasland op de grens met Nederland. Ten noorden van het gebied ligt het befaamde Verdronken land van Saeftinghe en aan de overkant ligt een gelijkaardig schorrengebied, het Galgenschoor.

Het buitendijks gebied tot aan de Schelde is een brakwaterschor. Het gebied staat onder invloed van getijdenwerking en wordt zowel door zout water vanuit de Noordzee als door zoet water vanuit de Schelde overspoeld. Het slikgedeelte komt tweemaal daags onder water. De hoger gelegen schorren lopen alleen onder bij storm en springtij. Brakwaterschorren zijn zeer uitzonderlijk en komen in Europa alleen nog voor in de monding van de Elbe en de Westerschelde.

Natuurgebieden

Hedwigepolder

Prosperpolder Noord & Doelpolder Noord

“Het schilderachtige decor en de rust nodigen uit om te genieten van een deugddoende wandeling langs de dijken van de Schelde.”
In 1846 ontstond de Prosperpolder en in 1904 de Hedwigepolder (NL).  De polders gaan hier hand in hand met de haven. Doelpolder Noord is dan weer een uniek plek in Vlaanderen omdat natuur en industrie met elkaar verbonden worden.

Fort Liefkenshoek

Fort Liefkenshoek

Het fort en haar ruime omgeving maakt deel uit van het Europees Vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Benedenschelde'. Het Fort heeft de bestemming 'Parkgebied', het voorliggend schor is het Ketenisseschoor en is beschermd als 'Natuurgebied'.
Het fort is tevens aangeduid als Habitatrichtlijngebied omwille van de (potentiële) overwinterende vleermuizen.

Ketenisschor

Het is een schorrengebied, omspoeld door brak water, dat zich uitstrekt langs de oevers van de Schelde van Fort Liefkenshoek zuidwaarts tot de monding van het Waaslandkanaal. Het gebied is 4 km lang en heeft een oppervlak van ongeveer 44 ha. Het schor werd vroeger benut als buitenpolder (Ketenissepolder) tussen een lage zomerdijk en een hoge winterdijk. Aldus kon het in de zomertijd als hooiland benut worden terwijl het in wintertijd overstroomde. Toen er een hoge winterdijk werd aangelegd kwam het poldertje geïsoleerd te liggen en verloor zijn functie als hooiland. Er werd grond gestort die vrijkwam bij de aanleg van de Liefkenshoektunnel. Het rommelige gebied bleef niettemin in trek bij broedvogels. Uiteindelijk werd het gebied als natuurcompensatiegebied aangemerkt en werd de overtollige grond afgegraven tot op de hoogte van de schorren. Deze kunnen zich sindsdien weer vrij ontwikkelen.

Steenlandpolder

De Steenlandpolder is een voormalige polder die onder water is gezet om bijkomend rietoppervlak te creëeren ter compensatie van het Deurganckdok. Echter werd hiervan later een stuk opgeofferd voor de Liefkenshoekspoorverbinding wat leidde tot de aanleg van het Rietveld Kallo. Er bevindt zich een restant van de Melkader. Recent werden er vijf rugstreeppaddenpoelen aangelegd en de Steenlandpolder is onder meer broedgebied van de bruine kiekendief. 

R-2 vlakte

R2-vlakte

In de driehoek gevormd door het op-en afrittencomplex van de R2 bevindt zich een goed verborgen rustgebied voor watervogels. Het gebied is toegankelijk tot aan de kijkhut. Het wordt niet onderhouden, er is veel braamgroei.

Putten Weiden, Putten West Toerisme Oost-Vlaanderen

Putten Weiden en Putten West

Putten Weiden herbergt een grote variatie aan verschillende plantensoorten waarvan 35 zeldzame. In het voorjaar broeden er tal van vogels zoals kluut en tureluur. In de winter bevolken vooral smienten, kolgans en grauwe gans dit gebied. Grenzend aan Putten Weiden ligt Putten West. De polderbodem werd er afgegraven, zo ontstonden er natte weilanden en een zoetwaterkreek, de bakermat voor een nieuw weidevogelgebied. Rond deze gebieden kan u een prachtige wandeling maken, vergeet zeker je verrekijker niet.

Drijdijck

Drijdijck

In dit natuurgebied kan u letterlijk komen uitwaaien op de dijken en genieten van één van de wijdste panorama’s in Vlaanderen. Het gebied ligt verscholen tussen het polderlandschap en de industrie van de Waaslandhaven. Het gebied is toegankelijk via de weg en vanop de tijk ter hoogte van de Sint-Michielsstraat.

Verrebroekse plassen

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit brakke plassen die het hele jaar door gevuld zijn met water en een vrij hoog zoutgehalte hebben. In het oostelijk deel komt een grote vlakte met riet en water voor. Door zijn uitgestrektheid en zijn verscheidenheid aan verschillende natte biotopen vormen de Verrebroekse Plassen een bijzonder aantrekkelijk natuurgebied, zowel voor broedende als voor doortrekkende en overwinterende (water)vogels. 

Spaans fort

Spaans fort

Tijdens de zomer daalt het waterpeil juist tot onder het maaiveld en ontstaat er een plasdras-situatie. Deze situatie is ideaal voor broedvogels zoals kievit en tureluur. In de ruigere hoeken en kanten van het terrein vinden we broedende roodborsttapuiten terug. Vanop het kijkplatform van het Spaans fort kan u het natuurgebied Drijdijck zien. Het Spaans Fort is enkel toegankelijk op de paden. Twee toegangen langs Spaans Fort en één langs de Watermolendijk. Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Geen geleide wandelingen of begeleiding van groepen.

Haasop

Haasop

Een gevarieerd gebied in Kallo van 100 hectaren, met open plekken, bloemrijke graslanden en struikgewas. De rijke fauna en flora zijn een streling voor het oog. Deze groene oase doet u even de agglomeratie en Waaslandhaven vergeten. Het gebied is toegankelijk voor wandelaars op de wandelpaden.

Lisdodde

Lisdodde

Een waardevol natuurgebiedje van 10 ha. Het is een gevarieerd stukje natuur dat grenst aan de Melkader. Het gebied is toegankelijk voor wandelaars op de wandelpaden.

Fort Van Haasdonk

Fort van Haasdonk

Een fort dat werd gebouwd voor de Eerste Wereldoorlog, maar nooit een rol heeft gespeeld, in beide oorlogen niet. Het fort is hierdoor zo goed als ongeschonden gebleven. Ook de bunkerlinie Steendorp-Vrasene kan u nog komen bezichtigen, aangezien ze beschermd zijn als monument.