De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen heeft u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van erkenning aanvragen.

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
Een uittreksel vermeldt alleen de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voor het online opvragen van dit attest kunt u zich aanmelden met itsme of met uw identiteitskaart en een eID-lezer.

online regelen

U kunt hiervoor ook terecht aan onze snelbalie.

Voor de akte van erkenning wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • de personen op wie de akte betrekking heeft (het kind, de ouders, de erkenner)
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Als u het document zelf ophaalt: uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als u het document voor iemand anders aanvraagt: 

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart