Iedere sportclub die aangesloten is bij de gemeentelijke sportraad kan maximaal 1 keer per jaar een subsidie voor bijzondere sportinitiatieven aanvragen.

 1. De manifestaties moeten door hun aard, organisatievorm, deelnemersveld, doelstelling en dergelijke als een “bijzondere” sportmanifestatie gekenmerkt kunnen worden met een maximum aan gemeentelijke uitstraling en als doelstelling het verhogen van de kwaliteit hebben.
 2. De manifestatie moet plaatsvinden in gemeente Beveren.
 3. De bijzondere sportinitiatieven zijn aanvullend op de reguliere werking van het sportinitiatief. Volgende activiteiten komen in aanmerking:
 • Tornooien: één- of meerdaagse competities georganiseerd door de club, aanvullend op de reguliere werking en competitie, met ofwel een provinciaal, Vlaams, nationaal of internationaal karakter.
 • Officiële wedstrijden aanvullend op de reguliere competitie georganiseerd door de club en erkend door de overkoepelende bond of federatie, met ofwel een provinciaal, Vlaams, nationaal of internationaal karakter.
 • Alle activiteiten met als doel sport te promoten. Deze activiteiten zijn aanvullend op de reguliere werking en hebben als doel een extra stimulans voor sportbeleving te geven.

De club moet na toekenning van een bijzondere subsidie verplicht de medewerking van gemeente Beveren vermelden in alle publicaties over de activiteit.

U moet niks meebrengen.

De sportvereniging die in aanmerking wil komen voor een bijzondere subsidie, dient minimum 3 maanden voor de organisatie ervan een dossier in op de daarvoor bestemde formulieren. Op basis daarvan wordt het dossier al dan niet aanvaard. Het college zal aan de hand van een kosten- en inkomstenraming beslissen welk percentage van de kosten gesubsidieerd zal worden en zal dit meedelen voor de aanvang van het evenement.

Het dossier moet bestaan uit volgende hoofdstukken:

 1. Een duidelijke identificatie van de organisator (statuut, zetel, werking)
 2. Een gedetailleerde omschrijving van het geplande evenement (doelstelling, programma, aantal deelnemers, publicaties, verwachte aantal bezoekers, impact op de sportwereld,…)
 3. Geraamde kosten (publiciteitskosten, kosten huur materiaal, vergoeding scheidsrechters/officials, kosten bekers/trofeeën, vervoerskosten, kosten verzekering,…) en geraamde inkomsten (sponsoring, andere subsidies, verkoop toegangskaarten,…)

Het college bepaalt na het binnenbrengen van het afrekeningdossier hoe groot de subsidie effectief voor de organisator zal zijn. De subsidie wordt uitbetaald ten vroegste 2 maanden na ontvangst van het afrekeningdossier. Bij de beoordeling van het dossier worden volgende criteria in acht genomen:

 1. Het niveau van het sportevenement
 2. De uitstraling van de sporttak
 3. Competitie of recreatieniveau
 4. De mogelijke impact van het sportevenement en de promotionele waarde voor de gemeente
 5. Gemaakte kosten mits voorlegging bewijsstukken
 6. Verkregen inkomsten

Een subsidie voor bijzondere sportinitiatieven is gratis.