Gemeente Beveren heft een belasting op het innemen van standplaatsen op het openbaar domein tijdens wekelijkse en maandelijkse markten, feesten, avond- en jaarmarkten en voor de verkoop van bloemen aan kerken en begraafplaatsen.

 • De belasting bedraagt voor alle soorten standen en standplaatsen 1 EUR per ingenomen lopende meter verkoopsruimte voor het publiek bereikbaar en per marktdag. Voor het berekenen van de belasting wordt het eindbedrag naar de hogere of lagere euro afgerond.
 • De minimumbelasting bedraagt 6 EUR per marktdag behalve voor de boerenmarkt te Beveren, de markten te Melsele en Haasdonk en de jaarmarkten waar het minimum 3 EUR bedraagt.
 • Wagens, barakken of tenten, geschikt voor tentoonstellingen en/of verbruik van de erin ondergebrachte goederen of waren en ter plaatse gebracht met het oog op handelsreclame of verkoop, betalen 1 EUR per lopende meter verkoopsruimte voor het publiek bereikbaar/marktdag, waarbij de volledige omtrek van de wagen, barak of tent als verkoopsruimte geldt. De belasting is altijd verschuldigd, ook als de toegang gratis is.
 • Straatartiesten (liedjeszangers, muzikanten, organisten…) betalen 9 EUR per marktdag voor elke ingenomen plaats.
 • Bij de eigenlijke inrichting horende kramen, wagens, tenten of voertuigen, bevattende onmisbare benodigdheden zoals motoren, orgels, voorraden enz., worden forfaitair belast aan 3 EUR per kraam, wagen, tent of voertuig en per marktdag. Dit tarief is alleen van toepassing voor de wekelijkse dinsdagmarkt en de tropische braderij in de deelgemeente Beveren.
 • Voor het elektriciteitsverbruik via gemeentelijke marktkasten wordt de belasting verhoogd met een forfaitair bedrag van 6 EUR per maand per aansluiting, of 2 EUR per aansluiting per marktdag. De marktkramers die een heel jaar elektriciteit afnemen, moeten het forfaitair bedrag voor een heel jaar consigneren. Het elektriciteitsverbruik tijdens de tropische braderij in de deelgemeente Beveren is niet begrepen in het maandelijks of jaarlijks forfait en is afzonderlijk te betalen.
 • Het standgeld voor de wekelijkse markt in de deelgemeente Beveren wordt verhoogd met een forfaitair bedrag van 2 EUR per standplaats per marktdag voor de promotie van de markt. 
 • De belasting is niet verschuldigd voor de inrichting, kramen of standen, toebehorend aan of uitgebaat door een openbaar bestuur, een openbare instelling, een instelling van openbaar nut of een vereniging zonder winstoogmerk (Koninklijk Besluit van 4 januari 1922).
 • Tijdens de avondfeestmarkt en de daarbij aansluitende dagen van de Beverse Feesten gelden aangepaste tarieven.
 • De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de kramen of standen zijn opgesteld of de waren zijn tentoongesteld.
 • De belasting is contant te betalen. De belastingplichtigen die een vaste standplaats innemen, consigneren een bedrag gelijk aan de te betalen belasting voor de duur van 1 jaar in de gemeentekas vooraleer de standplaats in te nemen. Voor de boerenmarkt is een consignatie van 6 maanden van toepassing.
 • Als de marktkramer geen gebruik maakt van het consignatiesysteem, zal hij de belasting dadelijk moeten betalen.