Achtertuinontsluitingen worden aangelegd en gebruikt om de bewoners de mogelijkheid te geven één of meerdere bijkomende autostalplaatsen te voorzien. 

Parkeerplaats
Het is mogelijk één of meerdere parkeerplaatsen op eigen terrein te voorzien. Hiervoor mag een diepte van maximaal 7 meter verhard worden.

Carport of garage
Bij het oprichten van een carport of garage moet men op een perceel met een breedte kleiner dan 6 meter de volledige breedte van het perceel bebouwen. 
Is het perceel breder is dan 6 meter, dan kan eventueel een deel onbebouwd blijven (bv. een poortje), hiervoor moet minimaal 1 meter vrij blijven.

Als de gemeente een achtertuinontsluiting aanlegt, is de aanleg en de afwerking afhankelijk van de specifieke omgeving. Het gemeentebestuur zal samen met de betrokken diensten het ontwerp uitwerken. Voor de aanleg moet een omgevingsaanvraag vergund worden.
Het uiteindelijke ontwerp heeft op twee manieren een rechtstreekse impact op de aanpalende eigenaars. 

De gewenste breedte van de ontsluitingsweg
De breedte van de ontsluitingsweg heeft een specifieke impact op de inplanting van de toekomstige bebouwing en op de eventueel te betalen verhaalbelasting. Deze breedte bedraagt in de meeste gevallen 4 à 6 meter. 

Op welke wijze wensen de aanpalende eigenaars aan te sluiten?  
Meestal wordt in een vooronderzoek gepolst naar de gewenste ontsluitingswijze van de omwonenden.  In sommige gevallen is het noodzakelijk om later opnieuw de aansluitingswensen op te vragen.
Er zijn drie opties:

 • de eigenaar(s) wensen niet aan te sluiten.  In dit geval zal een afsluiting (paal en draad) (op kosten van de gemeente) opgericht worden langsheen de perceelgrens.
 • de eigenaar(s) wensen aan te sluiten met een poortje. In dit geval zal een afsluiting (paal en draad) opgericht worden langsheen de perceelgrens, dit in combinatie met een poortje van 1 meter breedte.
 • de eigenaar(s) wensen aan te sluiten voor het aanleggen van autostalplaatsen (garage, carport, parkeerplaats). In dit geval wordt geen afsluiting geplaatst.
 • De vrijblijvende gevels van het aanpalende perceel moeten op een esthetische wijze vorst- en vochtvrij afgewerkt worden.
 • Toegangs- en garagepoorten moeten opendraaien op privaat domein.
 • Een garage moet langsheen de achtertuinontsluiting afgewerkt worden met gevelmetselwerk of bepleistering.  De afwerking langs de zijde van de tuin is vrij te kiezen.
 • Een carport moet langsheen de zijdelingse perceelsgrenzen afgewerkt worden met een scheidingsmuur. Als een deel van de perceelsbreedte onbebouwd mag blijven, is het mogelijk langs deze onbebouwde zijde zonder scheidingsmuur (maar met palen te) werken.
 • Een garage of carport mag bestaan uit maximaal één bouwlaag, dit met een hoogte van maximaal 3,50 meter onder plat dak. Als er al een aanpalende garage of carport gebouwd werd, moet deze hoogte gevolgd worden. Bij verschillende hoogtes langs beide perceelgrenzen moet men één van de twee hoogtes volgen.
 • De garage of carport mag een bouwdiepte hebben van maximaal 7 meter. Een afwijking tot maximaal 8 meter kan aangevraagd worden als de aanpalende eigenaar(s) hiervoor hun akkoord geven en de achtertuinzone nog voldoende groot is. De minimale diepte van de achtertuinstrook is afhankelijk van de specifieke voorschriften van het perceel.
 • De carport of garage moet op de juiste bouwlijn geplaatst worden. Deze bouwlijn is afhankelijk van de breedte van de ontsluitingsweg. Bij een breedte van 6 meter zal het gebouw tegen de achterste perceelgrens geplaatst moeten worden. Bij een breedte van 4 en 5 meter zal het gebouw respectievelijk 1 à 2 meter achter de rooilijn (grens achtertuinontsluiting en private eigendom) geplaatst moeten worden. Deze bouwlijn wordt uitgezet door de gemeentelijke landmeter. Als de garage 1 tot 2 meter achter de rooilijn geplaatst wordt, moet de aanvrager deze oppervlakte zelf verharden om aan te sluiten op de ontsluitingsweg. 

U moet niks meebrengen.

Alle aanvragen verlopen digitaal.
Voor kleinere werken kunt u uw aanvraag indienen via een vereenvoudigd snelloket. 

online regelen
 • een eventuele verhaalbelasting. Dit is een kost die aangerekend wordt voor de aansluiting op een ontsluiting die aangelegd werd door de gemeente. Deze kost is afhankelijk van de breedte van de ontsluitingsweg en de breedte van het perceel. 
 • de dossierkost voor de aanvraag:  25 – 50 EUR.
 • na het bekomen van uw omgevingsvergunning moet u een waarborg van 1 000 EUR betalen. Deze waarborg kunt u na het beëindigen van de werken terugvragen.