Gemeente Beveren heft een belasting op leegstaande woningen of gebouwen (< 500 m²). Deze komen in een inventaris. De inventaris wordt jaarlijks herzien.

De belasting is van toepassing vanaf het ogenblik dat het pand is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Zolang het gebouw en/of de woning niet is geschrapt uit de inventaris blijft de heffing, vanaf de datum van de eerste verjaardag, jaarlijks verschuldigd.

U moet niks meebrengen.

De gemeente stelt de leegstand vast en voegt deze toe aan de lijst van leegstaande en verwaarloosde woningen.

De zakelijk gerechtigde(n) van het geregistreerde pand wordt op de hoogte gebracht via een beveiligde zending. Hij kan binnen 30 kalenderdagen na de betekening van de registratie, via een beveiligde zending, beroep aantekenen bij de gemeente. Uitspraak over het beroep wordt gedaan binnen 90 kalenderdagen na betekening van het beroep.

  • De basisbelasting bedraagt 500 EUR voor een volledig gebouw of woning bij opname in het register. 
  • De belasting wordt vermeerderd met 1000 EUR per bijkomende termijn van 12 maanden dat het gebouw of de woning in het leegstandsregister staat met een maximum van 5 opeenvolgende termijnen van 12 maanden (met andere woorden met een maximum van 5500 EUR).