Een straageveltuintje is een door particulier beplant gedeelte van het voetpad, langsheen de huizenkant, na het uitbreken van de verharding.
Voor het laten begroeien van gevels met klimplanten en de aanleg van een straattegeltuintje is een vergunning nodig.

  • Het voetpad moet minstens over een breedte van 1,2 meter vrij blijven zodat na aanleg een vrije doorgang van minstens 1 meter verzekerd is over de gehele breedte van de gevel.
  • Het tegeltuintje mag maximum 45 cm breed zijn en moet een hoogteverschil met het voetpad hebben van minimum 5 cm en maximum 30 cm.
  • Het voetpad moet opnieuw afgeboord worden zodat de betegeling opgesloten blijft en niet los komt. Waar het trottoir een andere verharding dan betontegels vertoont, is deze afboording door middel van betontegels gewenst. 
  • De weggenomen verharding moet door de aanvrager bijgehouden worden zodat deze opnieuw in zijn oorspronkelijke staat kan hersteld worden.
  • De aanvrager is verplicht het tuintje ordelijk te houden en te zorgen dat het geen hinder of gevaar oplevert voor het verkeer.
  • De ondergrondse nutsvoorzieningen mogen door de aanleg van tegeltuintjes geen hinder ondervinden. De openbare besturen en vergunninghouders die voor de aanleg en herstelling van deze nutsvoorzieningen instaan, zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan de bedoelde tegeltuintjes die optreden naar aanleiding van werken aan de leidingen.
  • Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
  • Alles in het tuintje blijft eigendom van de vergunninghouder. Deze is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor ongevallen die zouden voorkomen uit het bestaan van het tegeltuintje.

U moet niks meebrengen.

De aanvraag van een straattegeltuintje is gratis.

Download het volledige reglement samen met het aanvraagformulier.