Water is een kostbaar goed en moet bijgevolg gekoesterd worden. Door menselijke ingrepen komt de kwaliteit en kwantiteit in gedrang. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te evalueren werden monitoringsprogramma’s opgestart.

De dienst Milieubescherming volgt op verschillende punten de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. De resultaten en besluiten worden gepubliceerd in een rapport van de intercommunicale Interwaas.

Daarnaast volgt de gemeente ook de waterkwaliteit op van de dokkeninfrastructuur. Het meetnet is uitgebouwd tot 9 staalnamepunten. Het doel van dit meetnet is de impact van de industriële activiteiten op de waterkwaliteit na te gaan. De jaarlijkse resultaten en besluiten zijn opgenomen als bijlage in de jaarlijkse milieujaarprogramma’s. Belangstellenden kunnen dit document steeds bekomen bij de dienst Milieubescherming.