In een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt per stuk grond in de gemeente vastgelegd wat er wel of niet mag gebouwd worden.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.
Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen (voor een bepaald gebied of voor een bepaald thema) onder meer vast:

  • wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn;
  • wat de inrichting is: waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden (zoals oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik) die moet voldoen;
  • op welke manier een bepaald gebied moet worden ingericht en beheerd, binnen welke termijnen dat moet gebeuren en onder welke voorwaarden.

RUP's worden opgemaakt op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Bestemmingsplannen (ruimtelijke uitvoeringsplannen (afgekort: RUP), (bijzondere) plannen van aanleg (afgekort: BPA)) zorgen voor de verfijning op perceelniveau. Ze geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden en ze worden gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen. Bestemmingsplannen kennen bestemmingscategorieën toe aan percelen en gebieden (bv. wonen, bos, economie, landbouw).

Gemeentelijke RUP's Gemeentelijke Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA)

U vindt een overzicht van de goedgekeurde gewestelijke uitvoeringsplannen  via de website van Omgeving Vlaanderen.

Provincie Oost-Vlaanderen werkt momenteel aan een nieuw beleidsplan 2050.
Op 6 september 2023 besliste de provincieraad van Oost-Vlaanderen om de voorlopige vaststelling van dit ontwerp beleidsplan in te trekken. Hierdoor verliest het PRUP zijn juridische basis en dient de procedure hernomen te worden. 
De gemeente en de Provincie Oost-Vlaanderen hebben nu beslist om dit project op te schorten. 

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen