In afwachting van de huur van een sociale woning kunnen inwoners die op de wachtlijst staan een maandelijkse financiële tussenkomst krijgen voor de huurprijs van de woning die ze op de private markt huren.

De huursubsidie bedraagt 25 % van de huidige huurprijs (van toepassing op 1 januari van het dienstjaar) met een maximum van 100 EUR per maand.

  • Op het moment van aanvraag minstens 1 jaar in Beveren wonen.
  • Minstens 1 jaar ingeschreven staan op de wachtlijst van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH).
  • Zich bij de GMH voor minstens 2 deelgemeenten in Beveren opgeven.
  • De aanvrager of diens gezinsleden mag geen woning(en) in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.
  • Geen woning huren via het Sociaal Verhuurkantoor Waasland.
  • Het totale netto belastbaar gezinsinkomen mag op jaarbasis niet hoger zijn dan de inkomensgrenzen bepaald bij de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming in het stelsel van de ziekteverzekering.
  • Cumulatie met de huursubsidie van de Vlaamse overheid is niet toegelaten.
  • Bewijs van inschrijving als kandidaat-huurder bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting met vermelding van de inschrijvingsdatum en opgave van de gekozen deelgemeenten in Beveren (minimaal 2).
  • Bewijs dat u uw huur drie opeenvolgende maanden voor de aanvraag tot het bekomen van de huursubsidie hebt betaald (bv. kopie rekeninguittreksel).
  • Attest (max. 3 maanden oud) van uw ziekenfonds waaruit blijkt dat u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.
zelf online regelen

Of geef ingevuld onderstaand te downloaden document samen met de nodige bewijsstukken af aan de snelbalie van het gemeentehuis.

Het aanvraagformulier is ook te verkrijgen bij het Sociaal Huis, bij de permanenties in de deelgemeenten of bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting.

maak online een afspraak

De huursubsidie moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Een aanvraag voor gemeentelijke huursubsidie is gratis.