Jubilerende verenigingen die naar aanleiding van hun 25-jarig bestaan (of een veelvoud hiervan) een aanvraag wensen te doen voor een toelage of een ontvangst door het gemeentebestuur kunnen een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag moet minstens drie maanden voor de viering ingediend worden, vergezeld van volgende stukken:

  1. Kopie van een document (bv. stichtingsakte) waaruit de oprichtingsdatum van de vereniging blijkt;
  2. Kort verslag (max. 1 blz.) van de activiteiten die door de vereniging georganiseerd werden in het jaar voor de aanvraag;
  3. Gedetailleerd programma van de viering als bewijs dat de aangevraagde toelage gebruikt wordt voor de organisatie van een manifestatie die past in de werking van de jubilerende vereniging (cultuur, sport, sociaal, jeugd, …). De toelage mag in geen geval gebruikt worden voor het bekostigen van maaltijden, geschenken of andere bijkomende uitgaven.