Het gemeentelijk basisonderwijs van Beveren heeft 7 basisscholen. Met de gemeenteschool van Kruibeke vormt het een scholengemeenschap van meer dan 2500 leerlingen. Deze groeiende scholengemeenschap werkt enthousiast aan de ontwikkeling van kwaliteitsvol onderwijs op maat. Door intens samen te werken slaagt een dynamische groep van directeurs en medewerkers erin om de missie en visie die beschreven staan in het pedagogisch project, te realiseren.

Gemeente Beveren zoekt voor het gemeentelijk basisonderwijs een vestigingsverantwoordelijke/directeur met indiensttreding op 1 september 2023.

Het betreft een tijdelijke aanstelling met vooruitzicht op een vaste benoeming als directeur indien aan de voorwaarden voldaan is.
De vestigingsverantwoordelijke-directeur draagt de verantwoordelijkheid voor een basisschool en wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door collega-directeurs en administratieve medewerkers.

Hij krijgt een mandaatvergoeding voor het uitoefenen van dit ambt. Op deze manier wordt deze functie bezoldigd volgens de salarisschaal die geldt voor directeurs basisonderwijs en overeenkomstig het vereiste bekwaamheidsbewijs.
Bij de vacant verklaring van een directeursambt in een van de Beverse gemeentelijke basisscholen wordt de vestigingsverantwoordelijke-directeur aangesteld in het ambt van directeur.

Wettelijke aanwervingsvoorwaarden uit het decreet rechtspositie van het gesubsidieerd onderwijzend personeel van 27 maart 1991 (artikel 40 en 41):

 • houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor dit specifieke selectie- of bevorderingsambt, organiek of bij overgangsmaatregel. Voor een aanstelling in het ambt van directeur is een bekwaamheidsbewijs ten minste professionele bachelor (ten minste PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) vereist;
 • als laatste evaluatie geen evaluatie met de eindconclusie ‘onvoldoende’ hebben verkregen in het desbetreffende selectie- of bevorderingsambt bij de inrichtende macht waar de vacante betrekking zich situeert. Als het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn;
 • voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 van het decreet Rechtspositie;
 • de betrekking wordt uitgeoefend als hoofdambt.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

 • minimum 4 jaar dienstanciënniteit in het onderwijs
 • slagen in een selectieproef bestaande uit een schriftelijk, psychotechnisch en mondeling gedeelte
 • de proefperiode van twee jaar afronden met een gunstige beoordeling.

Samen met het team neem je je rol als vestigingsplaatsverantwoordelijke-directeur ter harte door het uitvoeren van de onderstaande taken:

 • In verbondenheid met het schoolteam, de leerlingen en hun ouders werk je aan de realisatie van het pedagogische project van de school in overeenstemming met de missie en de visie van de school.
 • Je ondersteunt het schoolbeleid conform het referentiekader voor onderwijskwaliteit.
 • Je streeft via een pedagogisch beleid de realisatie van het curriculum basisonderwijs.
 • Je neemt een sleutelrol op m.b.t. de leerlingenbegeleiding en dit in samenwerking met het zorgteam.
 • Samen met het team werk je mee aan de schoolontwikkeling.
 • Je hebt aandacht voor de noden van elke leerling en ontwikkelt een schoolbreed zorgbeleid dat hier maximaal aan tegemoet komt.
 • Intern ben je het aanspreekpunt voor leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel.
 • Je ziet toe op een correcte verwerking van de inschrijvingen en je verdiept je in de regelgeving wat betreft inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures.
 • Je werkt vlot samen met externe partners zoals CLB, pedagogische begeleiding, ondersteuningsnetwerk, nascholing, …
 • Samen met 7andere gemeentelijke basisscholen werk je mee aan de realisatie van een sterke scholengemeenschap Beveren-Kruibeke die alle kansen geeft om leerlingen in de regio kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.
 • Je handelt nauwgezet en correct de administratieve verplichtingen van de school af.
 • Je zit klassenraden voor en je bent aanwezig op oudercontacten.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs in de regio door deelname aan onderwijsraden, werkgroepen, denkdagen met het schoolbestuur, …
 • Je bent bereid om een opleiding directie te volgen of je hebt die reeds gevolgd.
 • Je gaat in overleg met het zorgteam en met de algemeen directeur onderwijs bij het zoeken naar redelijke aanpassingen.
 • Je volgt in het bijzonder de ontwikkelingen op van beleidsgebieden die direct verbonden zijn aan de studieloopbaan en het welbevinden van de leerlingen (studiekeuzebegeleiding, leren leren, leren kiezen, socio-emotionele begeleiding, zorgcontinuüm, handelingsgericht werken, M-decreet (leersteundecreet), herstelgericht werken, sanctioneren, taalondersteuning,…);

Je wordt verwacht onderstaande competenties te bezitten of je bent bereid deze op korte termijn te ontwikkelen:

 • Een algemene en ruime belangstelling hebben voor het onderwijs en voor het basisonderwijs in het bijzonder.
 • Openstaan voor pedagogisch denken en handelen in functie van de missie en het pedagogisch project van de school.
 • Bijzondere aandacht hebben voor het welbevinden van de kinderen op school. Hierin een actieve en coördinerende rol durven opnemen met teamleden, begeleiders van ondersteuningsnetwerken en CLB.
 • Een vlotte samenwerker en betrouwbaar zijn.
 • Communicatievaardig zijn bij formele en informele contacten. Empathie tonen en zoeken naar pragmatische oplossingen.
 • Over de nodige vaardigheden beschikken om in collegiale verstandhouding en overleg beleidstaken op te nemen en leiding te geven.
 • Bereid zijn zich in te werken en te professionaliseren.
 • In het handelen de public relations van de school bevorderen.
 • Loyaal de beslissingen van het schoolbestuur ondersteunen.
 • Participatief en constructief kunnen deelnemen aan de verschillende overlegorganen op het niveau van de school en de scholengemeenschap.
 • Bereid zijn om naast de gewone diensturen ook bijkomende prestaties te leveren wanneer de opdracht dit vereist.
 • Over organisatorische vaardigheden beschikken.
 • Stressbestendig en flexibel zijn. Vlot kunnen schakelen in wisselende omstandigheden. De rust kunnen houden.
 • Planmatig en doeltreffend kunnen werken.
 • Autonomie bij medewerkers stimuleren, werken aan verbondenheid en anderen helpen groeien in competentie.
 • Over voldoende kennis beschikken of bereid zijn deze kennis op te doen rond personeelsreglementering, wetgeving preventie en welzijn, ICT, … om in samenwerking met experten en/of ondersteunende diensten de juiste keuzes voor de school te kunnen maken.

We bieden een afwisselende job waarin je het verschil kan maken in een loopbaan vol leermogelijkheden en groeikansen.

Vanaf je indiensttreding start een onthaal- en begeleidingstraject dat je een stevige basis geeft in je nieuwe functie. Ook nadien krijg je de kans om je professioneel te ontwikkelen en heb je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in specifieke technische materies.

Solliciteren kan tot en met 1 december 2022 via jobsolutions.

De examenprocedure vindt plaats vanaf 7 december 2022.  

Een uitnodiging voor deze procedure wordt enkele dagen vooraf gestuurd. 

Voor verdere vragen kan je terecht bij Kris Deckers via het mailadres kris.deckers@beveren.be

De selectieprocedure bestaat uit een screening op basis van cv en motivatiebrief, een psychotechnische proef, een schriftelijke proef en een gesprek met de selectiecommissie.

Solliciteer nu