Strategisch ontwikkelingsplan Haven van Antwerpen

In 2009 koos de Vlaamse Regering ervoor om het havengebied Antwerpen verder te ontwikkelen. Die economische groei gebeurt zoveel mogelijk met oog voor leefbaarheid, duurzame mobiliteit, landbouw, natuur en erfgoed.

Maatschappelijk Meest Haalbare Alternatief
De Vlaamse Regering heeft een duidelijke visie ontwikkeld op het Antwerpse havengebied: 'de uitbouw van een duurzame haven voor de toekomst (2030), waarbij nieuwe welvaart wordt gecreëerd in een leefbare en gezonde omgeving'. Die visie kwam tot stand door intensief overleg met provincies, gemeenten, belangenorganisaties en experts.

Hoe de haven verder zal groeien, is vastgelegd in het 'Maatschappelijk Meest Haalbare Alternatief' (MMHA). Dat plan is het resultaat van jaren studiewerk, waarbij verschillende scenario's werden afgewogen en vergeleken. De effecten van de verschillende scenario's werden beoordeeld in een milieueffectenrapport (plan-MER) en ter kennisgeving voorgelegd aan de bevolking.

De ontwikkeling van de haven heeft op beide Scheldeoevers een eigen karakter. Op de Rechterscheldeoever, waar de haven al sterk uitgebouwd is, kiest de Vlaamse Regering voor 'inbreiding'. Ook op de Linkerscheldeoever is dat het geval, maar daar komt er nog ongeveer 1000 hectare bij voor extra havenactiviteiten.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
De komende jaren wordt het MMHA concreet gemaakt in plannen en projecten. Die zijn er voor sluizen, wegen, spoorwegen, fietspaden, bedrijventerreinen, natuurgebieden ... De ruimte die daarvoor nodig is, heeft de Vlaamse Regering afgebakend in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' legt de contouren vast van de toekomstige havenontwikkeling.

Het geeft ook aan welke gebieden in de onmiddellijke omgeving van de haven bestemd blijven voor landbouw, waar natuur ontwikkeld wordt en waar buffers komen tussen dorpskernen en het havengebied. Sommige ontwikkelingen staan niet in het GRUP. Dan is er nog onderzoek nodig of gaat het om maatregelen die mogelijk zijn zonder ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het actieprogramma
Samen met het GRUP keurde de Vlaamse Regering ook een uitgebreid actieprogramma goed. Dat moet ervoor zorgen dat de groei van het Antwerpse havengebied samengaat met leefbare polderdorpen, een duurzame landbouw en robuuste natuur. Het gaat om maatregelen die de leefbaarheid van de woonkernen en de landbouw verbeteren, of zich richten op natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, recreatie en waterbeheer.

Sommige gronden in het havengebied krijgen een andere bestemming. Daarom zijn ook onteigeningsplannen en een sociaal begeleidingsplan uitgewerkt.

Klik hier voor de website van Ontwikkeling Havengebied Antwerpen.