Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Wat? 

Als blijkt dat u niet meer verblijft op het adres waar u staat ingeschreven in de bevolkingsregisters en indien het onmogelijk is om uw nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om u van ambtswege af te voeren uit de registers. Dit betekent dat u geen officieel adres meer hebt. De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst Bevolking in samenwerking met de lokale politie/wijkagent die meermaals zal controleren of u nog verblijft op het gekende adres.

Wie ambtshalve wordt uitgeschreven heeft geen officieel adres meer en bestaat administratief niet meer in België. U hebt een ongeldige identiteitskaart,  u zal problemen ondervinden bij de bank, ziekteverzekering, VDAB, ... Kortom, u verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten.

Om te vermijden dat u ambtshalve geschrapt wordt, kan u een eventuele tijdelijke afwezigheid bij de dienst Bevolking melden.

Voorwaarden: 

Personen die na verschillende controles door de wijkagent niet worden aangetroffen op het adres waar men staat ingeschreven en waarvan geen andere verblijfplaats gekend is, lopen het risico om van ambtswege geschrapt te worden uit de bevolkingsregisters.

Afleverende dienst: 
Burgerzaken
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
Verwante producten: